Saturday, 29 December 2018

Uchafbwyntiau Bwyta Yn Y Brifddinas 2018

Mi oedd hi’n ddechreuad anodd iawn i’r flwyddyn gyda sawl bwyty yn cau. Cau am y tro olaf gwnaeth 29 Park Place, The Hashery, The Meating Place, Barley & Rye, Harvester, Arbennig, Fish at 85, Strada, Juboraj, Miss Jones, Dill Jeera, Chez Francis, Porro, La Mangiatoia, Bayside Brasserie a mwy. Bu ‘restaurant no shows’ yn bygwth parhad i nifer arall o fwytai hefyd.

Er gwaethaf hyn, mae yna achos dathlu a dwi wedi rhestri rhai o fy uchafbwyntiau o loddesta yng Nghaerdydd.

Milkwood

Bwyty gorau Caerdydd 2018 yw Milkwood yn fy marn i. Wedi bod yn ffodus iawn cael bwyta yno sawl tro yn 2018 a dyma un o hoff brydau bwyd fy ngwraig.
Da Mara

Ar ôl sawl methiant ar safle '2 Penylan Road' mae’n braf gweld bwyty yn llwyddo a braf gweld Da Mara yn llawn dop ac yn ffynnu. Tro ar ôl tro mae Da Mara yn coginio pizza perffaith. Braf gweld bod Ffwrnes wedi agor lle ym marchnad Caerdydd hefyd.
Penylan Pantry

Y saladau gorau yn y brifddinas ac mae’n amlwg bod sawl person arall yn cytuno ‘da fi. Mae Penylan Pantry bellach gyda stondin Cheese Pantry yn y farchnad a’r Secret Garden. Mae’r wy – gyda diolch i Holly Yolks – yn wych o beth.
James Sommerin

Mae gallu James Sommerin i greu prydau o’r ansawdd gorau yn rheolaidd wedi’i gydnabod unwaith eto gan arolygwyr Michelin. Mae’r ‘pebble’ yma sy’n lasagne yn enghraifft o’i greadigrwydd.
Gŵyl Fwyd Bite

Gŵyl am ddim gyda chogyddion gorau’r brifddinas yn arlwyo bwyd am £3 y plât. Does dim byd arall o’r fath yng Nghymru a dwi’n gobeithio’n fawr iawn bydd Bite yn dychwelyd yn 2019.
The Heathcock

Mae Hare & Hounds yn un o dri bwyty yng Nghymru gyda bib gourmand. Roeddwn i wrth fy modd felly pan glywais i ei bod nhw am agor ail fwyty yn The Heathcock. Braf gweld y tarfan yn ail agor a dydy e ddim yn syndod ei fod yn llwyddiant ar ôl ond tri mis.
Heaney’s

Bwyty arall sydd wedi agor yn ddiweddar. Bwyty arall sydd yn hynod o lwyddiannus a phrysur. Y cogydd wedi ennill tipyn o ganmoliaeth ar raglen Great British Menu ac wedi llwyddo codi dros £50k cyn iddo agor y drysau. Cyfle gorau’r brifddinas i ennill seren Michelin yn 2019?
Blwyddyn Newydd Dda, a joiwch 2019

Friday, 21 December 2018

Fy mherthynas i gyda bwyd

O fwyta bwcedaid o gyw iâr o KFC i ddilyn diet fegan mae gennym ni gyd berthynas unigryw â bwyd. Rhywle rhwng y ddau begwn yma mae modd crisialu’ch perthynas chi gyda bwyd, perthynas sydd we wedi’i lywio ar sail addysg am fwyd, cwmpawd moesol, magwraeth, barn ar yr amgylchedd a ffactorau tebyg. Ble ydych chi ar hyd y continwwm hwn?
Er fy mod i’n hoff iawn o fwyd ac yn bwyta allan yn rheolaidd rydw i’n teimlo’n llai sicr am fy mherthynas i gyda bwyd. Rydw i’n gwynebu penbleth mawr. Er mwyn deall y penbleth yma, beth am i ni ddechrau ar un pegwn o’r continiwm: KFC.

Mae’r cadwyni fel KFC, Burger King a McDonalds yn dominyddu’r farchnad. Maen nhw’n dominyddu oherwydd bod y bwyd yn rhad, yn gyfleus ac yn flasus. Mae’n gwbl ‘normal’ i fwyta’r bwyd yma. I fod yn berffaith onest, dwi’n bwyta tua un Big Mac o McDonalds bod deufis. Mae’r cyfartaledd yma’n lleihau serch hynny am ddau brif reswm.

 • Moesol

Mae hyn yn bersonol i bawb ond os taw dyma sut mae’r cig yn cyrraedd y plat…sori, bwced, dydw i ddim am lenwi pocedi y cyfalafwyr menter.


Dyma yw’r gwirionedd tu nôl i’r cig rydym ei fwyta. Yn bersonol, dydw i ddim yn cytuno gyda’r camdrin o’r fath. Dydw i ddim am gyfrannu at hyn trwy brynu cig rhad felly. Barn personol yw ho n a ma lladd-dai ‘da’ yn y diwydiant ond dwi’n tybio bydd mwyafrif ohonom yn ail feddwl ein perthynas gyda chig ar ôl deall y realiti:


 • Amgylcheddol

Mae ffermio dwys er mwyn ateb galw cig garwyr yn niweidio’r planed. Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi adrodd bod effaith ffermio anifeiliaid yn waeth na’r diwydiant trafnidiaeth yn ei gyfanrwydd ac mae’n gyfrifol am golli erw o’n coedwigoedd bob eiliad. Yn bersonol, dydw i ddim am gyfrannu at yr ystadegau yma. Dydw i ddim felly am fwyta cig sydd yn deillio o ffermio dwys.

Mae’r ffactorau yma wedi arwain i mi fwyta llai o gig ac os oes angen rhoi label ar fy mherthynas dwi’n ‘flexiterian’. Yn agosach at begwn fegan na phegwn KFC. Trwy fod yn flexitarion dwi’n cydymffurfio gyda ‘norm’ diwylliannol, dosbarth canol a dwi wedi teimlo’n gyfforddus yn y gofod yma. Mae’r teimlad cyfforddus yma yn erydu’n raddol serch hynny wrth i mi ddeall mwy am y pwnc.

Erbyn heddiw, rydw wedi cyrraedd pwynt ble dwi’n cwestiynu fy safbwynt presennol ac mae erthygl gan David Mitchell yn crisialu’r penbleth sy’n fy ngwynebu’n berffaith:

Ethics, practically speaking, are relative. Our ethical compasses are calibrated according to the norms of the time in which we live. So I eat dead animals because I was brought up to eat dead animals. It seemed like almost everyone did when I was younger, and the tiny minority who didn’t certainly had lots of cheese and eggs. It was normal, and it still is normal, just a bit less so.

It’s not uncommon, in the history of human societies, for things once deemed normal to start being deemed wrong. Sometimes it’s something like homophobia, sometimes it’s something like openly criticising those in power – it depends on the time and the society. Maybe all these vegans are harbingers of such a change. It annoys me because it makes me worry that I’m becoming a victim of history, just like all the animals I’ve eaten.

Dwi’n gofidio yn yr un modd a phwy a ŵyr ble fydda i ar hyd y continwwm yn 2019. Rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n gogwyddo mwy at begwn feganiaeth neu lysieuaeth nac un o’r opsiynau arall ar hyn o bryd.

Saturday, 27 October 2018

Heaneys

“…y gwirionedd yw bo’ Caerdydd yn methu cystadlu â dinasoedd eraill y DU. Mae’r canllawiau yma, heb os, yn cyfrannu at ac yn dylanwadu ar ganfyddiadau eraill o’r sin fwyd yng Nghaerdydd.”

Dyma beth ysgrifennais i amser yma'r llynedd wrth gymharu safon bwytai Caerdydd gyda dinasoedd arall ym Mhrydain. Does fawr wedi digwydd ers hynny i newid y sefyllfa yma - yn wir, gwaethygu fu hanes y safon. Mae canllawiau Michelin, AA a’r Good Food Guide ar gyfer 2019 yn adlewyrchu hyn.

Mae’r duedd yn amlwg i mi ond diolch byth mae yna eithriadau: tafarn y Heathcock a bwyty Tommy Heaney - y ddau le wedi agor mis Hydref. Caiff dafarn y Heathcock sylw yn fy mlog nesaf ond bwyty Heaneys yw ffocws y blog yma.
Mae coginio Tommy Heaney yn gyfarwydd i nifer ar ôl iddo goginio yng ngheginau Bar 44 a The Great House ym Mhen-y-bont a hefyd ar ôl iddo serennu ar gyfres ddiweddar The Great British Menu. Ar ôl cyfnod o redeg bwyty pop up ac ymgyrch arian torfol llwyddiannus, mae wedi agor ei fwyty ar hen safle Arbennig yn Nhreganna.

Mi ddechreua i gyda’r negyddol. Mae angen gwneud rhywbeth gyda’r ffenestri mawr ar flaen y bwyty. Ar ddiwrnod heulog mae’r haul yn dallu’r cwsmeriaid ac mi oedd hi fel bwyta mewn tŷ gwydr gyda gwres yr haul yn taro fy nghefn. Gyda’r nos, mae’r bwyty wedi’i oleuo fel sbotlamp i bawb sy’n cerdded heibio gael busnesu i weld pwy sydd yno! Byddai ‘manifestation’ syml sy’n gorchuddio traean isaf y ffenestr yn datrys y broblem ‘ma. Mân gŵyn yw hwn yng nghyd-destun fy mhrofiad i.

Mae’r fwydlen yn syml sy’n cynnwys rhestr o blatiau bach o fwyd:
Addawol heb fod yn chwyldroadol oedd y platiau cyntaf gyda’r hwyaden heb ei fygu gormod a’r braster yn toddi yn y geg. Y bara surdoes yn ddigon dymunol a’r menyn marmite hallt sydd wedi profi i fod mor boblogaidd gyda chwsmeriaid.

Yna daeth y wystrysen. Waw. Y wystrysen orau i mi flasu gyda’r afal a’r dil a’r granita yn creu teimlad annisgwyl a phleserus. Byddwn i wrth fy modd yn bwyta dwsin.
Nesa’ oedd y tartare cig eidion gyda betysen wedi’i fygu. Byddai y platiad yma’n well heb y cig. Y madarch a’r betys oedd yn serennu ac mi oedd blas y cig eidion ar goll braidd.
Platiad arall, pysgodyn arall, pleser arall. Monkfish oedd y pysgodyn tro hwn gyda sorbet marchruddygl a chiwcymbr yn ychwanegu blas tyner iawn wnaeth godi’r platiad i fod gyda’r gorau, os nad y gorau'r prynhawn.
Mae’n amlwg bod gan Tommy talent. Mae’r dalent yn dod i’r amlwg pan ei fod yn coginio gyda physgod - does dim rhyfedd i Tommy lwyddo i greu ail bryd orau yng nghystadleuaeth Great British Menu eleni. Mi oedd y pollock a’r penfras yn enghreifftiau arall o’r dalent yma.

Cig oen oedd nesaf gydag ansiofi. Mi oedd hwn yn arbennig o dda gyda’r BBQ yn mygi’r cig rywfaint ac yn creu ‘depth of flavour’ a’r ansiofi yn torri trwy gyfoeth y pryd a hefyd yn darparu rhywbeth hallt ar y plât. Y cig oen yn cystadlu gyda’r monkfish gyda’r gorau os nad y gorau y prynhawn.
O’r ddau bwdin, mi wnaeth y cwstard Earl Grey sefyll allan ond tra iddyn nhw fod yn flasus, y platiau sawrus sydd orau yma.

Pleserus iawn oedd fy mhrofiad cyntaf a dwi yn barod wedi bwco bwrdd i ddychwelyd. Diolch Tommy am ddewis Caerdydd fel lleoliad dy fwyty. Bwytai fel hyn fydd yn codi proffil Caerdydd a does dim amheuaeth taw llwyddiant ysgubol bydd Tommy Heaney yng Nghaerdydd.

http://www.heaneyscardiff.co.uk/index.php
@cardiffheaneys
@heaney16
info@heaneyscardiff.co.uk
02920 341264

Sunday, 1 July 2018

Gŵyl Fwyd "Bite"

Ai dyma ddigwyddiad bwyd mwyaf arwyddocaol Caerdydd eleni? Dwi’n cyfeirio at ŵyl fwyd 'Bite' sy’n digwydd 14eg o Orffennaf ar safle Cwrt Insole, Llandaf.
Phill (Dusty Knuckle a The Two Anchors) a Simon (yn gynt o SFC) sy’n gyfrifol am yr ŵyl a hynny ar ôl i Phill cael ei ysbrydoli ar yn dilyn gŵyl fwyd Dit'Unto yn Tuscany. Mae’r mynediad am ddim ac mi fydd cogyddion gorau’r ardal yn paratoi pryd bach o fwyd am £3 yr un. Dwi’n tybio taw bwyd bys a bawd fydd ar gael am y pris rhad yma ond mae’n gyfle blasu llwyth o wahanol bethau.

Y cwesiwn mawr yw pwy fydd yn coginio? Wel, mae’r rhestr yn cynnwys rhai o enwau cogyddion blaengar a thalentog sydd yn sicr o greu bwyd fydd yn tynnu dŵr i’r dannedd:
 • Stephen Terry, The Hardwick
 • Jamie O’Leary, JOLS 
 • Tom Furlong, Milkwood
 • Tommy Heaney, Restaurant Tommy Heaney
 • Ceri Johnston, The Early Bird 
 • Matt Waldron, The Corran 
 • Deri Reed, The Warren
 • Lia Moutselou, Lia’s Kitchen
 • Illtud Dunsford, Charcutier LTD
 • Andrew Frost, The Parkhouse
 • Thom O Sullivan, Spit & Sawdust
 • Phill Lewis, Dusty Knuckle
 • Monserrat Prat, La Cuina
 • John Cook, yn gynt o Arbennig a nawr clwb swper DIRT
 • Simon Wright, Wright’s Food Emporium
 • Jon White, bwyty unnos The Two Anchors
 • Neil Patel, Vegetarian Food Studio
 • Ben Moss, Parsnipship
 • Antonio Simone, Humble Onion
 • Abi Dymmock, Jack & Amelie meals for kids
 • Krish Pankaj, Keralan Karavan
 • Vicky, Shawarmawarma
 • Michelle Evans, Slowpig
 • Aled, Mister Laverman
 • Darren Lewis, Mr Croquewich

Cyhoeddwyd y rhestr yn wreiddiol ar wefan itsoncardiff.co.uk
Mae’r ŵyl fwyd sy’n gaddo cymaint ac mae’n werth cadw llygaid ar gyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf:
facebook/bitecardiff
twitter/bitecardiff
Insole Court, Fairwater Road, Llandaff, Cardiff CF5 2LN

Saturday, 28 April 2018

The blogger and the blagger

I’ve been writing a food blog for nearly 5 years. My motive for doing so is simple and is driven by my desire to:
Whilst I prefer writing about the former, this post deals with the latter. It deals with the murky world of bloggers, or more accurately an off-shoot of that corpus: blaggers. There are two things at play here, blaggers who buy followers and blaggers who buy ‘likes’.

The New York Times’ excellent piece on exposing celebrities and other folk who have purchased followers shone a light on this topic. This practice however isn’t the preserve of celebrities looking to inflate their online presence for the sake of gaining freebies but it happens at a more local level. It’s happening now. The practice is dodgy at best and dishonest at worst.

Once-upon-a-time-blogger-turned-freelance-writer, Kacie Morgan (The Rare Welsh Bit) recently spoke up about this very topic. The New York Times’ expose shone a light so illuminating it was blinding, whilst Kacie’s more nuanced contribution allowed for the likes of myself - and importantly restaurants - to make sense of this murky underworld.


Put simply, the blagger buying ‘likes’ is leading a vacuous and pointless existence. Gaining likes, should be like what fame used to be. It’s a by-product. A by-product of doing “something”.

Buying likes seems to be more prevalent than buying fake followers among the Cardiff food blaggers. I suspect the reason for this is down to the ease in which you can purchase them.

A bona fide blogger whom I trust (@OctopusDiaries) shared with me how easy it is. This inane post attracted nearly 300 likes:

The number of likes was in fact down to paying an online company (some moral abattoir) the measly sum of £1.27. Blaggers are doing this time and time again. This artificial inflation of their social worth is important. This is the morally corrupt basis for blaggers to whore themselves out to PR companies and restaurants. This gives rise to nauseating sentences such as: “Hey [insert restaurant name], I’m an influencer with x followers gaining y likes per post [insert inflated figures] and I’d love to work with your brand.”

This is deceit.

Below are a few screen shots taken from prominent blaggers in Cardiff. Look at the accounts liking their posts. Following an instagram post 5 days ago it has already amassed 570 likes. I look in, at random, into who likes this post to discover:


This, again selected at random, is one account liking a soporific post from a staggering 671 likes in just 2 days:

The number of fake accounts liking these posts is huge. Take a look and ask yourself whether these are real people or bots and those writing the posts bloggers or blaggers.

Buying followers baffles me. I can think of no reason why anyone would do so other than to dupe, deceive, trick, mislead and lie to “brands” to make them work with them. To make a living like this in any other context is illegal.

How does one spot a blogger from a blagger? Well, there’s help at hand in the form of Twitter Audit, Social Blade and Hype Audit (there are others). These audits scan and score followers. The algorithms are by no means perfect but good enough to spot a blagger. Exhibit A: an analysis of a Cardiff-based blagger who is big in Russia, Italy, USA and Iraq...

The bullshit-ometer is high
Rant over.

Play fair out there in the world of social media. Don’t buy follower and don’t buy likes. Don't be a dick and regardless of your following, do not ask restaurants for a free meal. They are the ones working long hours to wafer thin margins to a more demanding consumer. You? You are merely a chump with a laptop.

Saturday, 3 March 2018

Diwedd y daith i Seafood Shack a Darryl Kavanagh?

Dyma’r trydydd blog yn olynol am Seafood Shack. Mae’n werth darllen y ddau arall cyn darllen ymlaen.
Rhan 1
Rhan 2

Yn dilyn methiant lansiad Seafood Shack (arwydd uwchben y drws) / Muldoon’s Bar & Restaurant (enw masnachu) mae tri pheth wedi dod i’r amlwg.

Yn gyntaf, cyfanswm gwerth y dyledion gwnaeth Darryl Kavanagh gronni ar ôl ond chwe mis o fasnachu. Yr ateb…£810,000! Dros 40 cwmni neu unigolyn ar eu colled, rhai yn gwmnïau annibynnol.
Mae’r ail bwynt yn ymwneud â Diana, cyfarwyddwraig Muldoon’s, sef cwmni cwbl newydd sydd ddim byd i wneud gyda Seafood Shack, na’ Darryl Kavanagh. Mae sawl unigolyn yn ddrwgdybus o’r annibyniaeth yma oherwydd yr un yw’r sianel cyfryngau cymdeithasol, yr un yw’r arwydd uwchben y drws ac o wneud bach o ymchwil, mi oedd Diana yn gefnogol iawn o fenter newydd Darryl Kavanagh cwpwl o fisoedd cyn i Seafood Shack agor:
Y pwynt olaf yw’r un mwya’ rhyfedd. Dydd Mercher, 14eg o Chwefror pwy oedd yn Llys Sirol Caerdydd yn apelio yn erbyn penderfyniad landlord adeilad Seafood Shack/Muldoon’s i daflu’r staff allan a newid y cloeon? Darryl Kavanagh! Nid Diana, cyfarwyddwraig Muldoon’s ond Darryl Kavanagh! Rydw i wedi trio ond wedi methu â chysoni’r sefyllfa yma gyda’r ffeithiau.  Ta waith, methu gwnaeth Darryl gyda’r apêl felly ni fydd e’n tywyllu drysau Seafood Shack/Muldoon’s eto…o ie, yn ogystal, mi roedd rhaid iddo fe dalu costau cyfreithiol y landlord hefyd.

Dwi'n clywed hefyd bod cwmni sy'n gweithredu yn Abertawe bron iawn wedi cytuno les ar gyfer y mangre.

A dyna ni, y diwedd?

Wednesday, 24 January 2018

Seafood Shack - Pum Niwrnod o Wallgofrwydd!

Sut ma’ dechrau’r blog yma? Mae hi wedi bod yn dridiau diddorol tu hwnt i mi ers cyhoeddi blog ar Seafood Shack (mae'n werth i chi ddarllen hwn yn gyntaf).
Diddymu Cwmni Seafood Shack
Mae sawl unigolyn a chwmni wedi ymateb i mi yn bersonol gyda’u cwynion a’u rhwystredigaethau. Mae sawl unigolyn wedi cyhoeddi barn ar gyfryngau cymdeithasol yn cyhuddo Darryl Kavanagh, Cyfarwyddwr Seafood Shack, o weithio mewn ffordd anfoesol…a rhai yn ei gyhuddo o wneud pethau gwaeth fyth.

Hoffaf wneud pwynt, yn blwmp ac yn blaen, o’r man cychwyn: dydw i ddim yn cyd-fynd gyda’r honiadau hyn - yn wir, o fy nehongliad i o’r ffeithiau, mae Darryl wedi gweithredu o fewn dehongliad “du a gwyn” y gyfraith.

Dyma arsylwadau diduedd felly ar ffurf llinyn amser o weithgareddau ers i mi gyhoeddi’r blog:

21ain o Ionawr

Fi’n cyhoeddi’r blog – llwyth o ymateb cyhoeddus a phreifat. Un neges breifat yn dweud wrthyf ddilyn unigolyn a dweud cyfrinair arbennig.

Dyma fi’n dilyn y cyfarwyddiadau hyn ac wedyn yn fy nghyflwyno i grŵp preifat yn cynnwys cyn weithwyr a chyflenwyr. Nifer o honiadau yn cael eu rhannu am y Cyfarwyddwr. Profiad bizarre tu hwnt.

22ain o Ionawr

Fi’n ymchwilio a darganfod taw McAlister & Co Insolvency Practitioners sy’n edrych ar ôl achos Seafood Shack.

Yn derbyn cadarnhad o’r cwmni eu bod nhw’n cwrdd am 2yp a’r tebygolrwydd mawr y bydd cadarnhad bod y cwmni yn ansolfent.
"The writing's on the wall...sorry, window!"
Ar yr un diwrnod – Seafood Shack yn trydar ei fod nhw’n ail-agor. Boom! – negeseuon di-ri ar gyfryngau cymdeithasol gyda rhai yn gweld yr ail agor yn sarhad mawr.

Fi’n gofyn cwestiwn pwrpasol naïf ar Twitter - cwestiwn naïf oherwydd roeddwn i wedi darganfod eisoes bod ffrind i’r Cyfarwyddwr - Diana Ellis - wedi cofrestru cwmni “Muldoon’s Bar & Restaurant” gyda Thŷ'r Cwmniau ar 10fed o Ionawr (mi oedd Darryl yn berchen ar far o’r un enw yn yr Iwerddon). Dydw i dal heb dderbyn ateb i fy nhrydariad.
23ain Ionawr
Deuddydd cyn i’r bwyty ail-agor

Yn deall bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi derbyn cais i drosglwyddo trwydded alcohol i gwmni “Muldoon’s Bar & Restaurant.”

WalesOnline yn cyhoeddi taw Diana yw’r Gyfarwyddwraig newydd. Muldoon’s yw enw’r cwmni a does gan Darryl ddim byd i wneud â’r cwmni bellach. Staff Seafood Shack cynt sydd yn aros am eu cyflogau yn “beside themselves with anger.”

24ain Ionawr
Diwrnod cyn yr ail-agor

Panda-blydi-moniwm gyda landlord safle Seafood Shack yn cymryd meddiant o’r safle yn honni bod yna ddyledion i’w talu.
Er i’r heddlu cael eu galw, y mater yn un sifil rhwng y landlord a Seafood Shack

25ain Ionawr
Diwrnod ail agor?

Seafood Shack (arwydd uwchben y drws) / Muldoon’s Bar & Restaurant (enw masnachu) yn ail agor?

Methu ymhelaethu mwy ond ni fydd pawb yn estyn croeso cynnes!

Mi fydda' i yno am gyfnod – a na, nid am fwyd rhmantus gyda’r wraig!

O ie, bron i mi anghofio… beth nesaf i’r cyn-gyfarwyddwr, Darryl Kavanagh? Wel, does gen i ddim byd mwy i'w ddweud. Ar sail ei lun proffil ar Facebook, dydw i ddim yn rhagweld ei fod e’n colli eiliad o gwsg am yr holl beth:

Sunday, 21 January 2018

Seafood Shack

Dydw i erioed wedi tywyllu bwyty Seafood Shack yng nghanol y brifddinas - serch hynny dyma flog / cyfres o arsylwadau am y bwyty ar ôl digwyddiadau diweddar. Mae drysau’r bwyty ar gau erbyn hyn (ar ôl ond chwe mis) gyda phenawdau yn y wasg o “closed due to cyber attack” a straeon sydd wedi codi ael neu ddwy.
Roedd y broblem yna o’r man cychwyn yn fy marn i - dyma yw, neu oedd, gweledigaeth y cwmni:

“The challenge to this is creating an opulent yet traditional and accessible atmosphere that does not alienate the customer and it must be designed in a way that is not perceived as elitist or that the customer feels they must be VIP,"

"Balanced against that however, every customer must have a VIP experience, in essence, every single customer that comes through the door is a VIP from their meet and greet at arrival to then ordering a drink or being shown to their table for food. They will remember that they received the ultimate customer experience.” (Wales Online)

Cymharwch hyn gyda datganiad cwmni arall fel Hangfire Southern Kitchen er enghraifft:

"Good, Honest, Southern Cooking"

...neu Starbucks hyd yn oed:

"To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time."

Chi’n deall fy mhwynt. Doedd dim gweledigaeth gan Seafood Shack o’r dechrau ac roedd yn llanast o wrthgyferbyniadau dan un to: siop sglodion mewn un cornel a bar “unigryw” wystrys mewn cornel arall.

Un pwynt arall oedd yn cael ei wneud dro ar ôl tro gan y perchnogion oedd y ffaith bod Seafood Shack yn gadwyn. Ond un bwyty oedd yn bodoli serch hynny - doedd e ddim yn gadwyn felly pam cyfeirio at 'gadwyn'?!

Roedd y Cyfarwyddwyr hefyd yn son am ei fwriad i ddefnyddio’r bwyty yma fel patrymlun ac efelychu hyn ym mhob un ddinas yn y DU a'i bod nhw’n “actively looking for premises” yn barod! Ar ba sail gall unrhywun ddweud hyn heb brofi cangen Caerdydd - hunanfoddhad, rhithdyb neu dwpdra efallai?

Unwaith eto, cymharwch hyn gyda llwyddiant Bar 44 – bu’r cwmni yn perffeithio’i grefft dros ddegawd yn y Bontfaen cyn ehangu.

Mae’r pwynt yma’n fwy perthnasol wrth ystyried yr anhawster cafodd Seafood Shack cyn agor. Mae’n risg uchel ac anochel i unrhyw fwyty bod llif arian yn broblem ac mae pwysau mawr i agor cyn gynted â phosib er mwyn derbyn incwm. Yn ôl cyn-aelod o staff, doedd Seafood Shack ddim yn eithriad, yn wir “Senior staff taken on for the opening said they were fired within weeks after being told there wasn’t enough money to pay their wages.” (Wales Online, Ionawr 2018)

Agorwyd y bwyty i ffanfer mawr (gwrthodais i’r gwahoddiad i’r lansiad) ond ces i glywed wedyn gan flogwyr eraill am y diffyg trefn a’r trueni mawr oedd ganddyn nhw dros y staff oedd yn trio’u gorau glas.

Syndod braidd, oherwydd Ebrill 2017 oedd dyddiad agor gwreiddiol y bwyty cyn iddo agor, o’r diwedd, ym mis Mehefin - cyfle i droi’r oedi o 3 mis i rywbeth positif a hyfforddi’r staff a mireinio’r gweithdrefnau bwyty? Na, nid yn yr achos yma.

Parhau wnaeth yr adolygiadau gwael. Dyma bytiau bach o flog Kacie Morgan, awdures the https://www.therarewelshbit.com - adolygiad sydd wedi taro tant gyda thrigolion y brifddinas:

"...waited over half an hour for our starters…waited a further 30 minutes for our starters... mussels themselves were fairly gritty... it was frustrating... our main courses still hadn’t arrived… after another word with our waitress, our mains were with us in the next ten minutes... chips were a little starchy... ordered the salsa verde but she was given the caper brown butter sauce... we had waited so long for our food and we were all starving... I really didn’t want to eat it... the guy opposite ended up sending his battered cod and chips back to the kitchen and leaving without eating... they (y staff) haven’t received a great deal of training... we felt sorry for the waiting team..."

Sut gallai grisialu ei phrofiad hi? Potsh llwyr? Siop Siafins? Omnishambles? Yn sicr nid yw’n batrymlun sydd i'w efelychu ym mhob un ddinas yn y DU.

Yn dilyn y blog gwahoddwyd Kacie nôl er mwyn rhoi cynnig ar y bwyty am yr ail-dro a dyma beth ddywedodd hi nôl ym mis Hydref 2017: “I haven’t been back yet, but I actually spoke to someone today who told me a few more horror stories. I’d be surprised if they’re still going by Xmas.” Dydw i na Kacie wedi ein synnu bod y lle wedi cau felly.

Ond pam cau? Am y tro cyntaf, drwy wybod i mi, mae bwyty wedi cau oherwydd "cyber attack" lle dilëir cofnod o'r 'bookings' i gyd - fel mae’r cyfarwyddwr yn honni. Mae’r honiad yma nawr gyda heddlu de Cymru i'w werthuso.

Tra bod hyn yn ben tost enfawr - oes rhaid cau’r bwyty yn gyfan gwbl? Os bosib ma' modd cadw’r drysau ar agor ac esbonio i gwsmeriaid y sefyllfa ac ymddiheuro am yr anghyfleustra posib? Yn sicr mae’n ffordd o gadw’r drysau ar agor dros gyfnod prysur yr Ŵyl.

Y brîf ateb, am wn i yw’r ffaith nad oedd y bwyty’n cydymffurfio â rheoliadau trwydded alcohol. Yn ôl y rheoliadau yma, mae’n rhaid cael goruchwyliwr dynodedig mangre neu’r designated premises supervisor (DPS). Tua'r misoedd olaf doedd dim un gan Seafood Shack,

Pwy ar y ddaear felly sydd yn gyfrifol am yr omnishambles yma te? Pedwar Cyfarwyddwr sydd yn ôl gwefan Tŷ’r Cwmnïau a Darryl Kavanagh yw’r rhanddeiliad mwyafrifol.

Mae ymchwilio i mewn i hanes Darryl wedi bod yn ddiddorol tu hwnt. Dyma ei hanes yn y blynyddoedd diwethaf:
 • 2014 - yn ôl The Irish Times, mae’n cerdded i ffwrdd o ddyledion dros $23M (US)
 • 2015 - Agor Catherdral bar and restaurant Mehefin 2015 a buddsoddi €2M o’i arian ef a’u buddsoddwyr. Adolygiadau gwael Trip Advisor yn cynnwys “raw chicken served - avoid” a “terrible experience” a “...and then biting in to my burger to reveal the raw poultry I was shocked, disgusted” a “there was a picket line outside over non payment of staff”. Ni wnaeth y lle para’n hir.
 • Darryl yn cael ei wahardd o fod yn gyfarwyddwr cwmni yn Iwerddon am bum mlynedd
 • 2017 - Agor Seafood Shack a chau 6 mis yn ddiweddaraf.

Beth sydd nesaf felly?

Mi fydd rhaid gweithio trwy'r holl ddyledion a gweld os oes modd talu'r rhain - yn ôl y BBC mae ganddyn nhw ddyled o £24,000 i gwmni Celtic Coast Fish. Mae cyfarfod gyda chredydwyr wedi'i drefnu. Mae'r erthygl yn gwneud pwynt difrifol iawn bydd rhaid ymchwilio mewn i'r posibilrwydd roedd Seafood Shack yn parhau i weithredu tra'n ansolfedd - yn gwbl groes i Ddeddf Ansolfedd 1986.

Bydd heddlu de Cymru yn parhau i ymchwilio i mewn i honiad Darryl bod cwmni Seafood Shack wedi dioddef o "cyber attack" hefyd.

Un peth hoffwn i weld yn digwydd yn enwedig gan fod "I [Darryl] am here [the restaurant] every day” yw ei fod e'n cymryd lawr yr arwydd yma o sydd dal yn hongian yn ffenest y bwyty, mae'n sarhad i'r cyflenwyr a staff sydd heb dderbyn tâl o ganlyniad i ddiffygion Seafood Shack.
Mi fyddai'n cadw llygaid barcud ar y saga yma dros y misoedd nesaf wrth i ni ddechrau deall beth aeth o le.

Saturday, 6 January 2018

Da Mara

Ydych chi’n cofio Anatoni’s yn Lakeside? Wel, mae wedi newid enw a lleoliad erbyn hyn - Da Mara yw’r enw a Phenylan yw’r lleoliad. Dwi’n hapus iawn gweld Da Mara yn sefydlu yn uned 2 heol Penylan oherwydd roedd gen i deimlad byddai’r siop yn wag am sbel. Cyn hyn ar yr un safle roedd bar gwin The Penylan (methiant llwyr) a thrueni mawr oedd gweld ymerodraeth Il Pastificio yn dymchwel cyn i fwyty Ponderosa ceisio ac yna methu.
Dwi’n gobeithio bydd Da Mara yn profi i fod yn fwy llwyddiannus. Wedi dweud hyn mae yna bethau sydd angen iddyn nhw ei newid:
 • Y décor a’r dodrefn: ac eithrio ambell i lun ar y waliau a cherddoriaeth Eidalaidd - does fawr wedi newid ac yr un yw’r naws.
 • Defnydd gwell o’r lle sydd yn islawr y bwyty: does dim ffenestri na naws da yno o gwbl - mae’n goridor i’r tai bach yn fwy nag unrhywbeth arall.
 • Ambell i gynhwysyn: roedd rhai o’r pethau yn gwbl ddi-flas neu yn enghreifftiau gwael e.e. tomato (o’r archfarchnad am wn i) yn siomedig a chaws mozzarella yn ddigonol, ond dim byd mwy.
 • Y Pasta: dechreuad o penne bolognese yn unig ges i ac er bod y saws bolognese yn ddigon dymunol doedd dim byd arbennig am y pasta a roedd yn wael o’i gymharu â safon pasta Il Pastificio cynt.

Caprese £6.50 - nid da lle gellir gwell!

Er gwaethaf hyn, gadewais y lle yn ddigon hapus ar ôl bwyta yna’n ddiweddar. Mae dau reswm am hyn - cyfeillgarwch y perchnogion a safon arbennig o dda y pizza. Serch hynny, mae Da Mara yn fwy na jyst pizzeria gydag amrywiaeth dda o fwyd (gweler bwydlen mis Ionawr isod):
Does dim syndod bod y pizzas o safon yn enwedig o ystyried y ffwrn arbennig o Naples - y forni Stefano Ferrara sydd yn dominyddu’r bwyty. Ces i’r pizza crudo & rucola sef ham o barma, dail salad roced, mozzarella a pecorino a thomatos ceirios. Pizza digon syml a blasus tu hwnt - nid o reidrwydd yr un safon a fy ffefrynnau Dusty Knuckle, Ffwrnes a Cafe Citta ond yn well na llefydd arall Caerdydd yn fy marn i. Yn wir, gwnaeth The Sunday Times arfarnu bod pizza Da Mara gyda’r 25 pizzeria gorau ym Mhrydain.
Pizza penigamp - £12.95
Dwi’n edrych ymlaen at brofi rhagor o fwydlen Da Mara dros y misoedd nesaf ac ar sail ei pizza yn unig, dwi’n wir obeithiol y bydd y bwyty yn profi llwyddiant.

facebook/damaracardiff
@damaracardiff
http://www.damaracardiff.co.uk
2 Pen-Y-Lan Road
Penylan,
Cardiff,
CF24 3PF
02920 482222

Tuesday, 2 January 2018

Penylan Pantry

Mae dechrau blwyddyn newydd yn garreg filltir naturiol ac yn gyfle i feddwl am addunedau ar gyfer 2018. Dwi am gadw adduned go syml eleni - bwyta bwyd da. Mae hyn yn golygu, yn bennaf, bwyta bwyd tymhorol a bwyta cig sydd wedi’i godi mewn modd sy’n parchu’r anifail - dim o’r cig mass produced yma sy’n debycach i gig ffatri na chig ffarm.

Un lle fydd o gymorth i mi os ydw i am gadw’r adduned yma yw Penylan Pantri. Os nad ydych chi wedi bod eto, mae’n berl o le reit yng nghanol Penylan ar Kimberly Road. Mae yna bedair elfen i’r pantri:
Diolch i @gourmetgorro am y llun
Y Caffi

Dwi wedi treulio sawl prynhawn dymunol yma yn profi bwyd blasus a thymhorol y pantri. Gyda phopeth yn cael ei baratoi yn ffresh, does dim ‘fast food’ ond mae’r bwyd gwerth aros amdano. Dwi’n hoff iawn o’i saladau gyda salad o flodfresychen wedi’i rhostio gyda sumac, caper berry, winwnsyn coch, finegr seidr, hadau wedi’u tostio, a ffagbys lentis yn hen ffefryn. I gyd fynd gyda’r saladau yma mae’r rolau selsig neu’r wy selsig (‘scotch eggs’) yn wych.

Salami ffenigl a ham Trealy Farm
Olifau Gordal gyda phersli ac oren

Y Pantri

Mae’r pantri yn creu naws gartrefol gyda llwyth o gynnyrch lleol o gwmnïau de Cymru yn llenwi’r silffoedd. Mae’r pobydd Alex Gooch yn cyflenwi’r bara, Hangfire yn cyflenwi’r sawsiau a Penylan Preserves y siytni ac yn y blaen…
Mae Penylan Pantry yn arbenigo mewn cawsiau a dyma'r lle i fynd am gawsiau blasus. Mae’r cawsiau cystal fel ei bod yn cyflenwi bwyty michelin James Sommerin lawr ym Mhenarth.

Arlwyo

Mae’r pantri hefyd yn arlwyo ar gyfer partïon preifat a braint oedd cael Melissa o’r pantri yn coginio gwledd y noson cyn i mi briodi. Gyda thipyn o waith gyda mi i wneud cyn y briodas mi oedd Melissa’n wych. Paratowyd bwyd heb ei ail a doedd dim ffwdan gyda’r paratoi na’r tacluso wedi i ni orffen y bwyd. Gwerth nodi hefyd canmoliaeth unfarn y gwesteion taw'r wy selsig gan Great Eggspectations yw’r wyau gorau iddyn nhw flasu erioed.
Wyau 'selsig' Great Eggspectations

Cymuned

Fel dwi wedi sôn eisoes, mae Penylan Pantri yn cydweithio â chwmnïau lleol er mwyn gwerthu cynnyrch cwmnïau eraill o ansawdd. Mae’r partneriaethau yma yn creu teimlad o gymuned ymhlith cynhyrchwyr bwyd annibynnol. Mae’r naws gymunedol yma yn parhau gyda Penylan Pantri yn cynnig “Veg Boxes” - llysiau organig sy’n cael eu cludo ar feic i bobl Caerdydd.

A dyna fe - perl o le yw Penylan Pantri ac rydyn ni’n ffodus iawn i gael Melissa a’i thîm yma yng Nghaerdydd.

Penylan Pantry
@PenylanPantry
melissa@penylanpantry.com

Cheese Pantry
Marchnad Caerdydd
@cheesepantry
hello@cheesepantry.wales

Great Eggspectations
@ge_cardiff