Tuesday, 17 September 2013

Urban Diner

Ar y 10fed o fis Medi ail-agorodd Urban Diner (UD) ym Mhontcanna - partneriaeth rhwng Marc Palladino (Pizzeria Villaggio, Eglwys Newydd) a Padraig Jones (yn gynt o Le Gallois, King's Arms, Pentyrch a Fish @ 85).

Mae Padraig wedi cael tipyn o lwyddiant yn y brifddinas gyda phob un o'r tri bwyty yn cael sylw yn y Good Food Guide tra oedd ef yn y gegin.

Ddeuddydd ar ôl i'r lle ail-agor, es i gyda fy mrawd am fwyd yno. Mae Mark a Paj wedi etifeddu llawer o'r stoc o'r perchnogion blaenorol a mi fydd e'n cymeryd ychydig mwy o amser iddyn nhw roi eu stamp ar y lle e.e. mi fydd UD yn cynnig saws coch sydd wedi ei greu gan Paj ar ôl iddyn nhw ddefnyddio stoc saws coch Heinz.

Mae Paj wedi rhoi ei stamp ar y cwrs cyntaf serch hynny. Dwi wedi bwyta yn Fish @ 85 sawl gwaith ac mi oedd y cwrs cyntaf yn UD yr union yr un peth: Corgimwch mawr gyda garlleg a tsili (£8.50) a sgwid halen a tsili gyda saws nam prik (£7.50).Mi oedd y ddau bryd yn arbennig o dda ond y prif reswm am fy ymweliad oedd cael profi y bwrger. Dwi wedi profi sawl un yn ddiweddar ac roedd safon bwrger UD yn wych.Mi wnaeth y brioche wedi ei dostio'n ysgafn gyfrannu at lwyddiant y pryd. Mae’n gas gen i fara ysgafn sydd yn troi'n llipa wrth iddo amsugno'r sudd, neu rholyn gyda chrwst caled sydd yn claddu ei hun i dop eich ceg gyda phob cnoiad.

Mi oedd y bwrger ei hun yn binc ac yn flasus tu hwnt. Ces i'r Urban Smokey cig moch brith, caws Monterey jack, winwns wedi’u carameleiddio a saws wedi’i fygu (£11) a dewis o dri slider: Urban classic, Urban cheese, bwrger gyda chaws Hafod ac Urban S’hrooms & truffle (madarch gwyllt gyda truffle (£12).Anamal iawn y bydda i yn archebu 'sliders' oherwydd y tuedd sydd i'r bwrger bach sychu allan. Fel mae'r llun yn dangos, doedd hwn ddim yn broblem yn yr achos yma.


Braf iawn oedd cael amrywiaeth ac mi oedd y bwrgwr gyda madarch a truffle yn wych. Y bwrger gorau dwi wedi blasu yng Nghaerdydd.

Mi oedd gwendidau.

Y cylchoedd winwns!
Duw a wyr beth ddigwyddodd fan hyn, y cytew yn glynu at ei gilydd am wn i. Gwell gen i flas cryf winwnsyn gwyn na'r winwnsyn coch hefyd. Does dim rhaid dweud bod angen gwella fan hyn.

Gyda'r sglodion a'r cylchoedd winwns mi oedd y saim yn casglu tua diwedd y bowlen. Mi oedd angen bach o bapur i arbed y sglodion ar waelod y bowlen o'r saim. Mae'r gwasanaeth yn dda a gyda dewis o bethau fel cimwch a stecen llygad yr asen ar y fwydlen, mae UD bach yn fwy na 'burger joint' cyffredin.

175 Kings Road
Pontcanna
Caerdydd

@Urbandinerwales
02920 341 013
info@urbandinercardiff.com 

Friday, 6 September 2013

Troy

Ar Heol y Ddinas, mae yna sawl lle yn gwerthu cebab ac yn araf bach dwi'n bwyta fy ffordd trwyddyn nhw. Y tro hwn, penderfynais i fynd i Troy.


Mae'r bwyty wedi ennill tipyn o gydnabyddiaeth ac mae'r bwyty yn arddangos erthygl yn y Sunday Times (un o bump bwyty cebab gorau ym Mhrydain, 2010) ar ei wal wrth i chi gerdded mewn.

Mae'n gysurus iawn cael gweld y cig yn Troy mewn oergell glân o'ch blaenau chi. Mae yna dipyn o amrywiaeth gyda sgiwerau o gyw iar, afu cig oen, cig oen gyda garlleg a phersli, ysbinbysg y môr (sea bass) a sofliar (quail). Cyn i mi ddewis fy nghebab ces i'r Karisik Meze (£5.95) fel dechreuad.

Humus, Tarama, Cacik, Patlican Ezme, Beyaz Peynir, Cali Fasulye ac Yaprak Sarma
I fynd gyda'r meze ces i fasged o fara twym. Does dim unrhywbeth rhy arbennig am yr un ohonyn nhw, ond dim byd gwael chwaith. Y peth gorau yw'r amrywiaeth - dwi'n hoffi cael profi gwahanol blasau ac mae'r bara gyda hadau sesame twym yn flasus ac yn berffaith ar gyfer blasu pob un o’r dips. Mae hwn yn ormod i un person serch hynny. Gyda rhan fwyaf o brif gyrsiau ar y fwydlen yn cynnig bara a reis fel rhan o'r pryd, mae'r holl fara yn ormod.

I fynd gyda'r dechreuad oer ces i ddechreuad twym o Hellim (halloumi) (£4.00).

Hellim
Fel mae'r llun yn dangos, does dim elfen arall i'r pryd nac unrhyw ffws gyda'r cyflwyniad. Mae hwn yn gryfder oherwydd does dim angen unrhywbeth arall ar y caws lled-caled a hallt yma.

I brif gwrs, ces i'r cebab shish cyw iâr (£8.95). Mae'r cebab yn cael ei goginio dros lo-losg sydd yng nghanol y bwyty. Mae'r cebab yn syml ond yn dda iawn. Y cyw iâr sydd yn serenni. Y rheswm am hyn yw maint y darnau o gig.

Cebab shish cyw iâr
Dwi wedi cael cebab shish mewn llefydd eraill sydd yn defnyddio darnau llai ac er bod hyn yn golygu mwy o ddarnau wedi'i olosgi, mae'r cig ei hun yn dueddol o sychu mas. Ar y llaw arall, mae coginio darnau mawr (neu'r bron cyw iâr yn ei gyfanrwydd) yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael cig llaith ond llai o ddarnau wedi'i olosgi. Mae maint y cig yn Troy yn taro'r hoelen ar ei phen ac yn sicrhau cig llaith gyda darnau wedi'i olosgi.


Ches i ddim byd melys a daeth y bil i £18.90. Er bod cymaint o lefydd eraill da ar Heol y Ddinas, mi oeddwn i nôl yn Troy tridiau wedi hyn!

192 Heol y Ddinas,
Caerdydd,
CF24 3JF

029 2049 9339

www.troymezebar.com
@troymezebar

Stefano’s Restaurant and Pizzeria

According to the South Wales Echo Food and Drink Awards, 2013, Stefano’s is the best Italian restaurant in South Wales. Having eaten there recently, I am inclined to agree with them. There is a big ‘but’ but I’ll deal with that later…The menu is extensive and very interesting. I had great difficulty deciding on every single course. There are fifteen different starters and doesn't include the pasta dishes also available as starters. There are a couple of dishes that sound particularly interesting such as the Agnello (£9.95) (slow cooked lamb breast seared & served warm with pea & mint purée) and Polpo (£9.25) (octopus carpaccio served cold with rocket and mustard mayo). I opted for the Capesante (£10.95) (fresh seared king scallops, on a bed of crushed cannellini beans, garnished with crispy Parma ham & rocket pesto).

Capesante
The picture does not do it justice but the starter was excellent. The scallops were well seasoned and the combination of salty crisp ham worked perfectly with the sweetness of the scallop. A perfect combination. The cannellini beans offered a bit of substance to the dish but it was more of a purée than crushed. The inclusion of the beans was good but the odd bit of skin detracted from what was otherwise a thoroughly tasty dish. The starter was up there with the best I have eaten in Cardiff this year.

For main course I chose the Tagliatelle Salsicca (£13.95) (spicy Italian sausage in an aubergine & tomato sauce).  You can choose from a range of different pastas and a variety of sauces including Salmone (£14.95) (fresh salmon pieces in a light creamy fennel, pernod & cherry tomato sauce) and Pollo (£13.95) (sautéed sliced chicken & celery with a creamy Gorgonzola sauce).

Tagliatelle Salsicca

The quality of the pasta was head and shoulders above what is served in run of the mill restaurants and pubs in Cardiff. Light as opposed to starchy and stodgy and the heat from the meaty sausage kicking in after every mouthful.

Pizza with Parma ham, green pepper and onions
I also shared a pizza with my girlfriend. A ten inch Margherita pizza will set you back £9.50 and the cost of toppings varies. We went for Parma ham, green pepper and onions (£15.50). Building your own pizza is expensive. Overall it was good but the base could have been crispier. Am I being a bit picky? Maybe I am but for £15.50, I’m expecting perfection.

Lemon Tartufo
I full but after a short break I was persuaded to share a Lemon Tartufo (lemon ice cream with a soft lemon liqueur centre coated with crushed lemon meringue (£4.95). The lemon was refreshing but unfortunately the meringue had softened so didn't provide the crunchy contrast to the ice cream I expected.

Overall the the food and service were great but it was a shame that were only three other tables occupied in the restaurant all night. It was interesting to see that all customers received a 20% discount card off all subsequent bills (Monday to Friday). Combined with their recent Groupon promotion, it suggests to me that they are aware that the price could be putting people off.

As a suggestion it would be great if Stefano’s offered a fixed priced evening menu. Without doubt, they need to look at the prices of their pizzas...I don’t know of anyone who would be happy to pay £20 for a chicken, Parma ham and asparagus pizza.

Stefano’s Restaurant and Pizzeria 
14 Romilly Crescent
Pontcanna
Cardiff
CF11 9NR
@stefanoscardiff

Sunday, 1 September 2013

Bwyty a Pizzeria Stefano’s


Dyma fwyty Eidalaidd gorau de Cymru yn ôl gwobrau bwyd a diod South Wales Echo, 2013. Wedi i mi fwyta yno yn ddiweddar, dwi’n cytuno gyda hyn. Mae yna ‘ond’ mawr ac mi wnaf ddelio gyda hynny nes ymlaen.


Mae’r fwydlen ei hun yn eang ac yn hynod o ddiddorol. Ces i anhawster gyda dewis pob un cwrs. Mae yna bymtheg dewis ar gael fel cwrs cyntaf (heb gynnwys y prydiau pasta sydd ar gael fel cwrs cyntaf hefyd). Mae yna rhai prydau diddorol iawn fel Agnello (£9.95) (bron cig oen gyda phiwri pys a mint) a Polpo (£9.25) (carpaccio octopws gyda dail berwr a mayonnaise mwstard). Ces i’r Capesante (£10.95) (sgolop wedi’i serio ar wely o ffa cannellini wedi’i falu, ham Parma gyda mymryn o besto dail berwr).

Capesante
Mi oedd hwn yn wych. Er nad yw’r llun yn dangos hyn yn rhy dda ond mi oedd yr ham Parma hallt, tenau a chrimp yn gweddu’n berffaith gyda’r sgolop melys. Mi oedd y sgolop ei hun wedi’i goginio gyda llwyth o bupur du a does rhaid i mi ddweud pa mor llwyddiannus yw’r cyfuniad o sgolop melys a chig hallt. Mi oedd y ffa cannellini yn rhoi sylwedd i’r pryd ond dyma fân-wendid y pryd. Mi oedd cynnwys y ffa yn beth da ond mi oedd e mwy fel piwri nac fel yn ôl y fwydlen, 'wedi’i falu'. Roedd y piwri yn cynnwys ychydig o groen gwydn y ffa ac mi oedd hyn yn tarfu ar ambell i lond pen. Ar y cyfan mi oedd e’n hynod o flasus,  gyda’r plated gorau o fwyd dwi wedi’i fwyta yng Nghaerdydd eleni.

Tagliatelle Salsicca
Ces i’r Tagliatelle Salsicca (£13.95) (Selsig sbeislyd Eidalaidd mewn saws planhigyn wy a thomato) i ddilyn. Unwaith eto mae yna lwyth o ddewis ar gael. Y cam cyntaf yw dewis y pasta cyn dewis y saws sy’n amrywio o Salmone (£14.95) (darnau o eog ffres mewn saws ffenigl ysgafn ac hufenog, a saws tomato bychan) i’r Pollo (£13.95) (cyw iâr wedi’i ffrio’n ysgafn gyda saws hufenog gorgonzola a seleri).

Mi oedd ansawdd y pasta pen ac ysgwydd yn well na’r hyn sydd yn cael ei weini mewn nifer o fwytai a thafarndai. Mi oedd y gwres o’r selsig fel ton ac yn cynnig crescendo o flas pob llond pen.

Pizza ham Parma, pupur gwyrdd a winwns
Rhannais i pizza gyda fy nghariad ac unwaith eto roedd yna lwyth o ddewis. Mae pizza deng modfedd gyda chaws yn costio £9.50 ac mae’r gost o ychwanegu gwahanol cynhwysion yn amrywio. Ces i pizza gyda ham Parma, pupur gwyrdd a winwns (£15.50). Mae’r dull o adeiladu’r pizza eich hun yn ffordd ddrud iawn ac nid yw’r gost yn un rhesymol. Mi oedd y pizza ei hun yn dda gyda’r cynhwysion yn flasus ond gallai’r toes fod wedi cael bach mwy o dân. Efallai dwi’n rhy feirniadol yn dweud hynny ond am £15.50, dwi’n disgwyl perffeithrwydd.

Mae yna ddewis o brif gwrs (prisiau’n amrywio o £16.50 i £26.95) ond mi oeddwn i’n llawn dop erbyn hyn! Mi oedd sawl pryd yn serennu a’r tro nesaf dwi’n gobeithio rhoi cynnig ar Filletto rossini neu’r Cervo al vino rosso.

Tartufo lemwn
Mi oeddwn i’n llawn ond ar ôl saib fach, archebais i’r hufen iâ lemwn gyda chraidd liqueur meddal, gyda chrwst o meringue lemwn (£4.95). Y lemwn yn adfywiol neis wedi bwyta cymaint ond mi oedd y meringue wedi meddalu’n sylweddol ac mi oeddwn i’n disgwyl darnau mwy crimp fel gwrthgyferbyniad i’r hufen iâ meddal.

Mi oedd safon y bwyd a’r gwasanaeth wir yn dda ond dim ond tri bwrdd arall oedd yno trwy’r nos. Gyda’r cwsmeriaid oedd yno (28/8/13) yn cael carden sydd yn cynnig 20% i ffwrdd o’r bil y tro nesaf, a’r talebau oedd ar gael ar wefan Groupon, dwi ond gallu meddwl mai’r pris sydd yn troi pobl i ffwrdd.

Dwi’n credu byddai’n werth chweil i Stefano’s gynnig bwydlen nos gyda phris gosodedig – £35 neu £37.50 am bedwar cwrs. Heb os, mae angen iddyn nhw edrych ar strwythur prisio pizza – pwy fyddai’n credu bod pizza deng modfedd gyda chyw iâr, ham Parma a merllys yn costio crocbris o £20?

Bwyty a Pizzeria Stefano’s
14 Cilgant Romilly
Pontcanna
Caerdydd
CF11 9NR

029 2037 2768

http://www.stefanos.co.uk/
info@stefanos.co.uk
@stefanoscardiff