Saturday, 7 December 2013

Duck Egg Bleu

Wedi wyth mis o aros, agorodd drysau Duck Egg BleuThe Lazy Duck yn Nhreganna (4 Rhagfyr 2013).  Mae gan y cogydd/perchennog, Gareth Dobbs, ei hun yn hannu o Gaerdydd, brofiad o weithio yn Petrus a Le Gavroche ac mi oedd gen i ddisgwyliadau uchel.Mae’r wefan yn ychwanegu at y disgwyliad hyn gyda’r cogydd yn dweud mai nod Duck Egg Bleu yw bod “yn ddigon da i gael ei leoli yn unrhyw un o ddinasoedd mwyaf adnabyddus y byd.” Serch hynny, roedd rhaid i mi gofio mai noson agoriadol Duck Egg Bleu oedd hi…

A hithau’n noson agoriadol, ces i wydraid o prosecco yn y lolfa cyn mynd i mewn i’r bwyty. Mae’r bwyty ei hun yn fawr (lle i 80) a'r un gegin sydd yn coginio ar gyfer The Lazy Duck hefyd.

Mae’r fwydlen a la carte yn wych (tri chwrs am £32.50). Yn wahanol i’r ffasiwn o  gyfleu prydau amwys, mae’r fwydlen yn esbonio pob un rhan. Ces i ddechreuad o gig carw: carpaccio a ‘lolipop’ gyda chnau cyll a finegrét siocled (£8.45).


Doedd y lolipop ddim yn sych er gwaethaf defnyddio cig gyda chyn lleied o fraster. Doedd dim byd arbennig iawn am y carpaccio a’r cnau cyll.

Yn dilyn y cwrs cyntaf, ces i’r amuse bouche syml ond effeithiol o gaws pob Cymreig gyda winwns coch. Caws llawn blas ac asidedd y finegr yn torri trwy’r braster. Roedd yr amuse bouche yn fwy blasus na’r cwrs cyntaf ac felly mi oeddwn i’n hapus i'w fwyta ar ôl y cwrs cyntaf – yn groes i fy nisgwyliad.


Fel prif gwrs ces i goes las cig eidion wedi’i frwysio mewn gwin Rioja, rafioli gyda chaws Perl Las a chnau Ffrengig, cennin bychain, moron, tatws wedi’i hufenu gyda thryffl a sudd gwin coch (£19.45).


Dyma enghraifft orau y noson o dalent y cogydd gan drawsnewid darn rhad o gig i mewn i rywbeth hynod o flasus. Roedd y cig yn ildio’n ddi-drafferth ac yn llawn blas. Y gic ychwanegol o’r caws glas hallt a melystra’r cennin yn gwneud y pryd yn un cofiadwy.  

Pwdin lemwn i lanhau’r daflod…

 
I bwdin ces i Chiboust siocled, consommé hibiscus, hufen iâ hufen tolch, tuille pupur (£6.95). Ar ôl prif gwrs cyfoethog mi oedd y chiboust yn ysgafn ond y consommé hibiscus yn llawer rhy felys at fy nant i. Y tuille yn siomedig oherwydd iddo fe fod yn rhy drwchus. Yn anffodus, roedd y rhewgell wedi torri felly ches i mo'r hufen iâ.

 
Rhwystredigaeth oedd y prif emosiwn ar ôl y pryd. Rhwystredigaeth oherwydd er gwaethaf yr holl fuddsoddiad a’r gwaith caled, roedd yna gamgymeriadau esgeulus a di-angen. Dyma rai o’r gwendidau, rhai yn ddealladwy ar noson agoriadol bwyty, ac eraill angen eu gwella cyn gynted â phosib:

  • Mi oedd gormod o oedi rhwng pob cwrs a chwe bwrdd yn unig oedd yn y bwyty
  • Doedd dim un agwedd o'r profiad yn slic iawn
  • Dechreuad ham, pys, ŵy a ‘sglodion’ sef pain perdu yn dderbyniol ond barn fy nghariad oedd bod angen rhywbeth mwy crimp fel gwrthgyferbyniad i’r cynhwysion eraill. Y gyllell a'r fforc yn llawer rhy fawr i fynd gyda’r dechreuad
  • Yr argymhellion gwin gyda phob pryd ar gael fesul potel yn unig
  • Diffyg angerdd/gwybodaeth gyda rhai oedd yn gweini, er enghraifft:
Gweinydd: here’s your amuse bouche
Cwsmeriaid: what is it?
Gweinydd: I don’t know, I’ll ask the chef…

Er gwaethaf fy rhwystredigaeth a’r gwendidau yma, mi oedd llawer o bethau da a digon o reswm i fi ddychwelyd yn y flwyddyn newydd wedi iddyn nhw fwrw eu prentisiaeth.
 
Rhaid clodfori nod Gareth, ei weledigaeth a’i ymroddiad i agor bwyty gyda'r bwriad o anelu’n uchel a chyrraedd yr uchelfannau yn ein prifddinas.

www.duckeggbleu.co.uk
02920220993
info@duckeggbleu.co.uk
 

Sunday, 24 November 2013

The Grazing Shed

Ymhlith yr holl fwytai cadwyn sydd yng Nghanolfan Dewi Sant, mae bwyty annibynnol The Grazing Shed wedi agor yn ddiweddar ar Lôn Barrack.
 
 
Mae yna duedd cynyddol o fwytai yn cynnig bwrger yng Nghaerdydd. Mae’r Grazing Shed yn neud yn fawr o’r tuedd yma gyda’i dehongliad nhw o bwrger gourmet sydd yn cael ei weini’n gyflym. Mae naws y lle yn gweddu’n berffaith i’r hyn y mae Grazing Shed am gyflawni. Meinciau hir i bobl eistedd, gorsaf hunanarlwyo ar gyfer diodydd ac mae’r gwasanaeth yn hynod, hynod o gyflym. Mae’r fwydlen wedi’i rannu i dri phrif ran: bwrger cig eidion, bwrger cyw iâr a ma’ ddewis da ar gyfer llysieuwyr hefyd.


Y tro cyntaf i mi fynd ces i’r clasur Super Tidy Cheese (£9.45), cheddar fondue, confit winwns coch, letysen a saws tomato. Sglodion a diod meddal.

Mae’r rholyn hadau sesame a phabi yn ysgafn ac yn hysbyseb da i’r pobydd sydd ym Mhenarth. Mae’r rholyn wedi’i dostio’n ysgafn iawn sydd yn sicrhau nad yw’r bara’n troi’n llipa wrth iddo amsugno’r saws a sudd y bwrger.


Roedd dwyster y blas wedi fy nharo o’r llond pen cyntaf. Dyma sut mae gwneud bwrger â chaws. Y cig yn dyner a’r sudd llawn blas. Mae wir gyda’r bwrger orau dwi wedi blasu. Mae’r sglodion yn grimp ar y tu allan ac yn ysgafn a meddal tu fewn. Gallai ddim pigo bai.

Wrth i mi archebu, gwnaeth un o berchnogion y lle cynnig i mi drio bach o gaws pob Cymreig gyda fy sglodion. Mi oedd y caws yn felfedaidd ac yn saws gwahanol i’r arfer.

Yr ail dro es i Grazing Shed ces i’r Super Tidy Boyo (£10.95) caws pob Cymreig a salad berwr – ches i ddim yr un pleser yn anffodus. Mi oedd y dail berwr wedi troi’n llipa ac yn ddiflas gyda gwres y bwrger a’r caws. Bydd letysen iceburg, little gem neu cos mwy at fy nant i. Mi oedd y caws pob wedi iro’r bwrger hefyd, i’r pwynt lle oedd y bwrger yn ceisio dianc o’r frechdan gyda phob cnoiad.

Ar sail fy mhrofiadau mae’r Grazing Shed yn neud y pethau syml yn dda ac am fwyd blasus cyflym (mae’r pryd drosodd mewn ugain munud) mae’r Grazing Shed yn taro’r nod.

Sunday, 17 November 2013

Cŵn poeth The Rollin’ Hot Dog Co.


Wedi tipyn o oedi, mae cwmni The Rollin’ Hot Dog wedi dechrau gwerthu cŵn poeth ar Stryd Womanby. Mae e’n dipyn o newid i’r perchennog. Bythefnos yn ôl mi oedd hi yn gweithio mewn swyddfa, a nawr mae hi wedi gwireddu breuddwyd o gael cwmni ei hun. Mae’r cysyniad yn syml, gwerthu cŵn poeth am bris rhesymol ar gefn beic.


Mae’r fwydlen yn un byr sydd yn galanogol o weld maint y gegin/beic!


Ces i’r Seattle Dog am y pris rhesymol tu hwnt o £3.20. Gyda phob un ci poeth mae yna ddewis o rolyn bara gyda hadau neu un plaen. Mae’r selsig ei hun wedi’i fygi ac yn eithaf meddal. Roedd cael hadau ar fy mara yn beth da er mwyn cael rhywfaint o wrthgyferbyniad neu mi fydd popeth wedi bod rhy feddal a llipa.


Roedd asidedd y sauerkraut yn torri trwy fraster y caws meddal Philadelphia yn wych. Mae e wir yn bartneriaeth arbennig o dda.

Yr unig fan-wendid hyd y welaf i yw’r gymhareb rhwng y bara a’r selsigen. Bach gormod o fara i fy nant i, yn sicr byddwn ni ddim am rolyn mwy.Os ydych chi yn y brifddinas ac am rywbeth cyflym, rhad a blasus i fwyta, mae Rollin’ Hot Dog yn taro’r nod yn berffaith.

Mae’n werth nodi y bydd Rollin’ Hot Dog yn gwerthu’u cŵn poeth o dafarn Urban Tap House ar ddydd Gwener 22 Tachwedd.

Rollin Hot Dog Co.

Tuesday, 17 September 2013

Urban Diner

Ar y 10fed o fis Medi ail-agorodd Urban Diner (UD) ym Mhontcanna - partneriaeth rhwng Marc Palladino (Pizzeria Villaggio, Eglwys Newydd) a Padraig Jones (yn gynt o Le Gallois, King's Arms, Pentyrch a Fish @ 85).

Mae Padraig wedi cael tipyn o lwyddiant yn y brifddinas gyda phob un o'r tri bwyty yn cael sylw yn y Good Food Guide tra oedd ef yn y gegin.

Ddeuddydd ar ôl i'r lle ail-agor, es i gyda fy mrawd am fwyd yno. Mae Mark a Paj wedi etifeddu llawer o'r stoc o'r perchnogion blaenorol a mi fydd e'n cymeryd ychydig mwy o amser iddyn nhw roi eu stamp ar y lle e.e. mi fydd UD yn cynnig saws coch sydd wedi ei greu gan Paj ar ôl iddyn nhw ddefnyddio stoc saws coch Heinz.

Mae Paj wedi rhoi ei stamp ar y cwrs cyntaf serch hynny. Dwi wedi bwyta yn Fish @ 85 sawl gwaith ac mi oedd y cwrs cyntaf yn UD yr union yr un peth: Corgimwch mawr gyda garlleg a tsili (£8.50) a sgwid halen a tsili gyda saws nam prik (£7.50).Mi oedd y ddau bryd yn arbennig o dda ond y prif reswm am fy ymweliad oedd cael profi y bwrger. Dwi wedi profi sawl un yn ddiweddar ac roedd safon bwrger UD yn wych.Mi wnaeth y brioche wedi ei dostio'n ysgafn gyfrannu at lwyddiant y pryd. Mae’n gas gen i fara ysgafn sydd yn troi'n llipa wrth iddo amsugno'r sudd, neu rholyn gyda chrwst caled sydd yn claddu ei hun i dop eich ceg gyda phob cnoiad.

Mi oedd y bwrger ei hun yn binc ac yn flasus tu hwnt. Ces i'r Urban Smokey cig moch brith, caws Monterey jack, winwns wedi’u carameleiddio a saws wedi’i fygu (£11) a dewis o dri slider: Urban classic, Urban cheese, bwrger gyda chaws Hafod ac Urban S’hrooms & truffle (madarch gwyllt gyda truffle (£12).Anamal iawn y bydda i yn archebu 'sliders' oherwydd y tuedd sydd i'r bwrger bach sychu allan. Fel mae'r llun yn dangos, doedd hwn ddim yn broblem yn yr achos yma.


Braf iawn oedd cael amrywiaeth ac mi oedd y bwrgwr gyda madarch a truffle yn wych. Y bwrger gorau dwi wedi blasu yng Nghaerdydd.

Mi oedd gwendidau.

Y cylchoedd winwns!
Duw a wyr beth ddigwyddodd fan hyn, y cytew yn glynu at ei gilydd am wn i. Gwell gen i flas cryf winwnsyn gwyn na'r winwnsyn coch hefyd. Does dim rhaid dweud bod angen gwella fan hyn.

Gyda'r sglodion a'r cylchoedd winwns mi oedd y saim yn casglu tua diwedd y bowlen. Mi oedd angen bach o bapur i arbed y sglodion ar waelod y bowlen o'r saim. Mae'r gwasanaeth yn dda a gyda dewis o bethau fel cimwch a stecen llygad yr asen ar y fwydlen, mae UD bach yn fwy na 'burger joint' cyffredin.

175 Kings Road
Pontcanna
Caerdydd

@Urbandinerwales
02920 341 013
info@urbandinercardiff.com 

Friday, 6 September 2013

Troy

Ar Heol y Ddinas, mae yna sawl lle yn gwerthu cebab ac yn araf bach dwi'n bwyta fy ffordd trwyddyn nhw. Y tro hwn, penderfynais i fynd i Troy.


Mae'r bwyty wedi ennill tipyn o gydnabyddiaeth ac mae'r bwyty yn arddangos erthygl yn y Sunday Times (un o bump bwyty cebab gorau ym Mhrydain, 2010) ar ei wal wrth i chi gerdded mewn.

Mae'n gysurus iawn cael gweld y cig yn Troy mewn oergell glân o'ch blaenau chi. Mae yna dipyn o amrywiaeth gyda sgiwerau o gyw iar, afu cig oen, cig oen gyda garlleg a phersli, ysbinbysg y môr (sea bass) a sofliar (quail). Cyn i mi ddewis fy nghebab ces i'r Karisik Meze (£5.95) fel dechreuad.

Humus, Tarama, Cacik, Patlican Ezme, Beyaz Peynir, Cali Fasulye ac Yaprak Sarma
I fynd gyda'r meze ces i fasged o fara twym. Does dim unrhywbeth rhy arbennig am yr un ohonyn nhw, ond dim byd gwael chwaith. Y peth gorau yw'r amrywiaeth - dwi'n hoffi cael profi gwahanol blasau ac mae'r bara gyda hadau sesame twym yn flasus ac yn berffaith ar gyfer blasu pob un o’r dips. Mae hwn yn ormod i un person serch hynny. Gyda rhan fwyaf o brif gyrsiau ar y fwydlen yn cynnig bara a reis fel rhan o'r pryd, mae'r holl fara yn ormod.

I fynd gyda'r dechreuad oer ces i ddechreuad twym o Hellim (halloumi) (£4.00).

Hellim
Fel mae'r llun yn dangos, does dim elfen arall i'r pryd nac unrhyw ffws gyda'r cyflwyniad. Mae hwn yn gryfder oherwydd does dim angen unrhywbeth arall ar y caws lled-caled a hallt yma.

I brif gwrs, ces i'r cebab shish cyw iâr (£8.95). Mae'r cebab yn cael ei goginio dros lo-losg sydd yng nghanol y bwyty. Mae'r cebab yn syml ond yn dda iawn. Y cyw iâr sydd yn serenni. Y rheswm am hyn yw maint y darnau o gig.

Cebab shish cyw iâr
Dwi wedi cael cebab shish mewn llefydd eraill sydd yn defnyddio darnau llai ac er bod hyn yn golygu mwy o ddarnau wedi'i olosgi, mae'r cig ei hun yn dueddol o sychu mas. Ar y llaw arall, mae coginio darnau mawr (neu'r bron cyw iâr yn ei gyfanrwydd) yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael cig llaith ond llai o ddarnau wedi'i olosgi. Mae maint y cig yn Troy yn taro'r hoelen ar ei phen ac yn sicrhau cig llaith gyda darnau wedi'i olosgi.


Ches i ddim byd melys a daeth y bil i £18.90. Er bod cymaint o lefydd eraill da ar Heol y Ddinas, mi oeddwn i nôl yn Troy tridiau wedi hyn!

192 Heol y Ddinas,
Caerdydd,
CF24 3JF

029 2049 9339

www.troymezebar.com
@troymezebar

Stefano’s Restaurant and Pizzeria

According to the South Wales Echo Food and Drink Awards, 2013, Stefano’s is the best Italian restaurant in South Wales. Having eaten there recently, I am inclined to agree with them. There is a big ‘but’ but I’ll deal with that later…The menu is extensive and very interesting. I had great difficulty deciding on every single course. There are fifteen different starters and doesn't include the pasta dishes also available as starters. There are a couple of dishes that sound particularly interesting such as the Agnello (£9.95) (slow cooked lamb breast seared & served warm with pea & mint purée) and Polpo (£9.25) (octopus carpaccio served cold with rocket and mustard mayo). I opted for the Capesante (£10.95) (fresh seared king scallops, on a bed of crushed cannellini beans, garnished with crispy Parma ham & rocket pesto).

Capesante
The picture does not do it justice but the starter was excellent. The scallops were well seasoned and the combination of salty crisp ham worked perfectly with the sweetness of the scallop. A perfect combination. The cannellini beans offered a bit of substance to the dish but it was more of a purée than crushed. The inclusion of the beans was good but the odd bit of skin detracted from what was otherwise a thoroughly tasty dish. The starter was up there with the best I have eaten in Cardiff this year.

For main course I chose the Tagliatelle Salsicca (£13.95) (spicy Italian sausage in an aubergine & tomato sauce).  You can choose from a range of different pastas and a variety of sauces including Salmone (£14.95) (fresh salmon pieces in a light creamy fennel, pernod & cherry tomato sauce) and Pollo (£13.95) (sautéed sliced chicken & celery with a creamy Gorgonzola sauce).

Tagliatelle Salsicca

The quality of the pasta was head and shoulders above what is served in run of the mill restaurants and pubs in Cardiff. Light as opposed to starchy and stodgy and the heat from the meaty sausage kicking in after every mouthful.

Pizza with Parma ham, green pepper and onions
I also shared a pizza with my girlfriend. A ten inch Margherita pizza will set you back £9.50 and the cost of toppings varies. We went for Parma ham, green pepper and onions (£15.50). Building your own pizza is expensive. Overall it was good but the base could have been crispier. Am I being a bit picky? Maybe I am but for £15.50, I’m expecting perfection.

Lemon Tartufo
I full but after a short break I was persuaded to share a Lemon Tartufo (lemon ice cream with a soft lemon liqueur centre coated with crushed lemon meringue (£4.95). The lemon was refreshing but unfortunately the meringue had softened so didn't provide the crunchy contrast to the ice cream I expected.

Overall the the food and service were great but it was a shame that were only three other tables occupied in the restaurant all night. It was interesting to see that all customers received a 20% discount card off all subsequent bills (Monday to Friday). Combined with their recent Groupon promotion, it suggests to me that they are aware that the price could be putting people off.

As a suggestion it would be great if Stefano’s offered a fixed priced evening menu. Without doubt, they need to look at the prices of their pizzas...I don’t know of anyone who would be happy to pay £20 for a chicken, Parma ham and asparagus pizza.

Stefano’s Restaurant and Pizzeria 
14 Romilly Crescent
Pontcanna
Cardiff
CF11 9NR
@stefanoscardiff

Sunday, 1 September 2013

Bwyty a Pizzeria Stefano’s


Dyma fwyty Eidalaidd gorau de Cymru yn ôl gwobrau bwyd a diod South Wales Echo, 2013. Wedi i mi fwyta yno yn ddiweddar, dwi’n cytuno gyda hyn. Mae yna ‘ond’ mawr ac mi wnaf ddelio gyda hynny nes ymlaen.


Mae’r fwydlen ei hun yn eang ac yn hynod o ddiddorol. Ces i anhawster gyda dewis pob un cwrs. Mae yna bymtheg dewis ar gael fel cwrs cyntaf (heb gynnwys y prydiau pasta sydd ar gael fel cwrs cyntaf hefyd). Mae yna rhai prydau diddorol iawn fel Agnello (£9.95) (bron cig oen gyda phiwri pys a mint) a Polpo (£9.25) (carpaccio octopws gyda dail berwr a mayonnaise mwstard). Ces i’r Capesante (£10.95) (sgolop wedi’i serio ar wely o ffa cannellini wedi’i falu, ham Parma gyda mymryn o besto dail berwr).

Capesante
Mi oedd hwn yn wych. Er nad yw’r llun yn dangos hyn yn rhy dda ond mi oedd yr ham Parma hallt, tenau a chrimp yn gweddu’n berffaith gyda’r sgolop melys. Mi oedd y sgolop ei hun wedi’i goginio gyda llwyth o bupur du a does rhaid i mi ddweud pa mor llwyddiannus yw’r cyfuniad o sgolop melys a chig hallt. Mi oedd y ffa cannellini yn rhoi sylwedd i’r pryd ond dyma fân-wendid y pryd. Mi oedd cynnwys y ffa yn beth da ond mi oedd e mwy fel piwri nac fel yn ôl y fwydlen, 'wedi’i falu'. Roedd y piwri yn cynnwys ychydig o groen gwydn y ffa ac mi oedd hyn yn tarfu ar ambell i lond pen. Ar y cyfan mi oedd e’n hynod o flasus,  gyda’r plated gorau o fwyd dwi wedi’i fwyta yng Nghaerdydd eleni.

Tagliatelle Salsicca
Ces i’r Tagliatelle Salsicca (£13.95) (Selsig sbeislyd Eidalaidd mewn saws planhigyn wy a thomato) i ddilyn. Unwaith eto mae yna lwyth o ddewis ar gael. Y cam cyntaf yw dewis y pasta cyn dewis y saws sy’n amrywio o Salmone (£14.95) (darnau o eog ffres mewn saws ffenigl ysgafn ac hufenog, a saws tomato bychan) i’r Pollo (£13.95) (cyw iâr wedi’i ffrio’n ysgafn gyda saws hufenog gorgonzola a seleri).

Mi oedd ansawdd y pasta pen ac ysgwydd yn well na’r hyn sydd yn cael ei weini mewn nifer o fwytai a thafarndai. Mi oedd y gwres o’r selsig fel ton ac yn cynnig crescendo o flas pob llond pen.

Pizza ham Parma, pupur gwyrdd a winwns
Rhannais i pizza gyda fy nghariad ac unwaith eto roedd yna lwyth o ddewis. Mae pizza deng modfedd gyda chaws yn costio £9.50 ac mae’r gost o ychwanegu gwahanol cynhwysion yn amrywio. Ces i pizza gyda ham Parma, pupur gwyrdd a winwns (£15.50). Mae’r dull o adeiladu’r pizza eich hun yn ffordd ddrud iawn ac nid yw’r gost yn un rhesymol. Mi oedd y pizza ei hun yn dda gyda’r cynhwysion yn flasus ond gallai’r toes fod wedi cael bach mwy o dân. Efallai dwi’n rhy feirniadol yn dweud hynny ond am £15.50, dwi’n disgwyl perffeithrwydd.

Mae yna ddewis o brif gwrs (prisiau’n amrywio o £16.50 i £26.95) ond mi oeddwn i’n llawn dop erbyn hyn! Mi oedd sawl pryd yn serennu a’r tro nesaf dwi’n gobeithio rhoi cynnig ar Filletto rossini neu’r Cervo al vino rosso.

Tartufo lemwn
Mi oeddwn i’n llawn ond ar ôl saib fach, archebais i’r hufen iâ lemwn gyda chraidd liqueur meddal, gyda chrwst o meringue lemwn (£4.95). Y lemwn yn adfywiol neis wedi bwyta cymaint ond mi oedd y meringue wedi meddalu’n sylweddol ac mi oeddwn i’n disgwyl darnau mwy crimp fel gwrthgyferbyniad i’r hufen iâ meddal.

Mi oedd safon y bwyd a’r gwasanaeth wir yn dda ond dim ond tri bwrdd arall oedd yno trwy’r nos. Gyda’r cwsmeriaid oedd yno (28/8/13) yn cael carden sydd yn cynnig 20% i ffwrdd o’r bil y tro nesaf, a’r talebau oedd ar gael ar wefan Groupon, dwi ond gallu meddwl mai’r pris sydd yn troi pobl i ffwrdd.

Dwi’n credu byddai’n werth chweil i Stefano’s gynnig bwydlen nos gyda phris gosodedig – £35 neu £37.50 am bedwar cwrs. Heb os, mae angen iddyn nhw edrych ar strwythur prisio pizza – pwy fyddai’n credu bod pizza deng modfedd gyda chyw iâr, ham Parma a merllys yn costio crocbris o £20?

Bwyty a Pizzeria Stefano’s
14 Cilgant Romilly
Pontcanna
Caerdydd
CF11 9NR

029 2037 2768

http://www.stefanos.co.uk/
info@stefanos.co.uk
@stefanoscardiff

Friday, 23 August 2013

Café Città: Bwyd syml ar ei orau…

Yn anaml iawn bydda i’n cytuno gyda Trip Advisor. Mae yna eithriadau serch hynny, ac mae bwyty Café Città ar Heol yr Eglwys yng Nghaerdydd yn un. Dydw i ddim o reidrwydd yn cytuno mai dyma Y bwyty gorau yng Nghaerdydd, ond mae e yn un o’r llefydd, os nad y lle gorau, am Pizza.

Mae’r bwyty ei hun yn un cul gyda chegin fach yn y cefn. Dim ond lle i ryw 25 person sydd.


Syml iawn yw’r fwydlen ac mae popeth i'w weld yn ddigon safonol am fwyty Eidalaidd. I ddechrau, ces i’r Melanzane alla Parmagiana (£5.00). Dwi wedi cael rhywbeth tebyg mewn bwyty arall yng Nghaerdydd a ces i fy siomi pan daeth powlen o blanhigyn wy amrwd a chwerw, saws tomato priddlyd, a phopeth yn morio mewn olew. Does dim modd torri corneli gyda phryd mor syml. Mi oedd Melanzane Café Città yn wych. Fel mae’r llun yn dangos, does dim cyflwyniad ffansi. Y cynhwysion o safon uchel sydd yn cael y sylw, ac yn yr achos yma, yn serenni.

Melanzane alla Parmagiana
Ar gyfer prif gwrs, rhannais i Pizza Città (£8.90): ham Parma salad berwr a chaws parmesan a Linguine Città (£8.50) (tomato heulgras, caws ricotta, hufen, cnau pîn wedi’u rhostio, dail berwr a tsili) gyda fy nghariad.


Ham Parma, salad berwr a chaws parmesan
Mae pleser y prif gwrs yn dechrau cyn i’r bwyd gyrraedd fy mwrdd. Gyda bwyty mor fach â chegin agored mae’n bosib gweld y cogydd yn paratoi’r bwyd. Roedd paratoi’r pizza yn dod â bach o theatr i’r noson gyda’r cogydd yn troi a throsi toes y pizza yn yr awyr.


Mae’r pizza yn syml ond yn wych. Mae’r ffwrn tân pren yn creu tymheredd uchel er mwyn coginio’r toes tenau yn sydyn grimp, heb or-goginio’r cynhwysion ar ben y pizza.

Ffwrn tân pren

Mi oedd y Linguine Città yn dda iawn ond dim cystal â’r pizza. Unwaith eto, syml iawn yw’r cyflwyniad (ychydig yn flêr os unrhyw beth) ond anodd iawn yw pigo gwendid o ran ei flas. Wedi dweud hynny, dwi’n falch mai rhannu’r plât nes i oherwydd dwi’n amau y byddai llond plât o linguine, hufen a chaws ricotta yn ormod. Mi oedd angen llai o fraster, neu rywbeth i dorri trwyddo. Mi oedd y tomato heulgras yn flasus, y cnau pîn yn ategu gwead crenshlyd a’r caws parmesan yn hallt braf.

Linguine, tomato heulgras, caws ricotta, hufen, cnau pîn wedi’u rhostio, dail berwr a tsili

Doedd dim chwant unrhyw beth melys arnaf ar ôl y pasta cyfoethog a daeth y bil i £120 am bedwar (gan gynnwys potel o Prosecco, tri chwrw a childwrn).

Y peth sydd yn fy nharo i yn bennaf yw bod perchnogion Città ddim yn gwneud yn fawr o’r lle sydd gyda nhw. Dim gwefan, dim presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol na unrhyw farchnata hyd y gwela i. Wedi dweud hynny, does dim rhaid iddyn nhw wneud unrhywbeth. Coginio bwyd Eidalaidd syml, a gwneud hynny yn ddiffwdan a diymdrech. Mae’r agwedd hamddenol at hyrwyddo’u hunain yn amlwg a dydy e ddim yn fy synnu i glywed eu bod nhw wedi gwrthod (mwy nag unwaith) gwahoddiad y cogydd Marco Pierre White i ymddangos ar ei raglen 'Kitchen Wars' ar Sianel 5 y llynedd. Er gwaethaf hyn oll, mae’r bwyty yn ffynnu ac yn aml dan ei sang.

Os ydy bwyd syml Eidalaidd yn apelio, dwi'n hyderus iawn y byddwch chi wrth eich boddau yn bwyta yma.

4 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG
029 2022 4040

Wednesday, 31 July 2013

Bully’s Restaurant – tough to beat

The Good Food Guide neatly captures my opinion on Bully's restaurant in five words: “Long-running family-owned gem.” And it really is a gem of a place.

I’m struck straight away but two things: the eclectic décor and the excellent service. The owner’s son,  Russell Bullimore, is mainly responsible for this.

Russell is welcoming and knowledgeable about food and discusses the menu with me with passion which makes me think these guys know their stuff.

Russell’s enthusiasm comes as no surprise to me. He works in a reputable restaurant, winning numerous awards and he and his wife spend their holidays – five weeks a year – eating at nice restaurants across Europe. This holidaying helps influence and refine Bully’s food and wine menus, and it also forms part of the décor: the menu from their visit to the Fat Duck was proudly mounted on the wall near my table, and a copy of the El Bulli (2003/4) book by the bar.There are several options available in terms of menus:

  • The most expensive option is the gourmet evenings, seven courses with accompanying wines for £75;
  • a la carte, again on the expensive side compared to other restaurants in Cardiff – but worth it in my opinion;
  • From 12th of June onwards, there’s an early evening fixed price menu (Wednesdays and Thursdays) – which is a bargain;
  • Lunch menu – five courses for £21 (accompanying wines at £14); or
  • An exceptionally reasonable lunch menu costing: £9.95 for one course; £14 for two courses and a glass of wine; or £17.50 for three courses and a glass of wine.

For those who don’t want to spend too much money or are a little unsure about French cuisine, opting for one of the last three options is a great way of sampling beautiful French cuisine. The chef, Gareth, worked with Raymond Blanc for four years and classic French influences are clear to see on each of the menus.

I went for lunch on 5th of June. With the sun shining outside I didn’t fancy anything too rich so I opted for the crayfish tail and sun blushed tomato tian, frisee salad, balsamic dressing as a starter. A light and simple dish with every ingredient fulfilling its role: the crayfish tail, meaty and tender and the sun blushed tomato, nice and sweet.


The simplicity of the dish meant there was no place for any ingredient to ‘hide’ on the plate and it demanded the best quality ingredients. The chef obviously respects his ingredients and the plate is a platform for them to shine.

Sesame bread roll with oak smoked salt on butter from Brittany
I fancied something light as my main course and the Scottish salmon and scallop nage, spring greens, and new potatoes hit the spot beautifully. The salmon was beautifully tender and the perfectly cooked scallops sat contently in the flavoursome nage.


With my lunchtime coming to an end and the sun still beaming outside, the raspberry sorbet instantly caught my eye and the fact that is was sat on a warm pear clafoutis was a bonus. The clafoutis was light and simple platform for the sweet warm pear. A perfect end to the meal.


I had an espresso before I headed back to work and the bill came to £43 for two people. An absolute bargain in my opinion. With the launch of the express menu, I’m sure it won’t be too long before I’m back at Bully’s.

5 Cilgant Romilly
Caerdydd
CF11 9NP
029 2022 1905

@bullyscardiff

Monday, 29 July 2013

The Bay is blossoming thanks to Sunflower & I

Opposite a derelict building and sandwiched between a dirty alley way and the pub The Captain Scott is an unassuming doorway which advertises ‘gifts, art, gallery, flowers, tea and coffee.’ The sign gives no indication of the class that lies on the other side of the door.


Four months ago, Sunflower & I opened on Bute Street and it’s predominantly a florist. Lucasz and Sebastian are the people behind the place and Sebastian has crafted more than one unique bouquet for my girlfriend. A few weeks ago my conversation about flowers turned to food and I found out that they also served afternoon tea.

Their offering is a little vague. It isn’t clearly advertised but you can order* an afternoon tea with the usual suspects: sandwiches, cakes and tea, or upgrade and add a glass of Champagne. Sunflower & I is in the process of refining their precise offering and this ambiguity made me take up their alternative offer of bringing your own. When they say BYO, they genuinely mean just that. Sandwiches, tea, cakes, fizz…even a music playlist, you can cater for your own occasion and simply hire the space.I invited my brothers and ‘WAGs’ to join me for afternoon tea and not wanting to prepare anything myself, I decided to order food platters from M&S for the food and Prosecco from Lidl. I dropped off the supplies before the guests arrived and the food platters were instantly given a grander feel when presented on beautiful vintage plates. Despite this being a food blog, I’m not going to dwell too much on the food here – suffice to say, the finger sandwiches and macaroons were particularly good and the Prosecco was excellent value at just over £7 per bottle.


Sunflower & I’s main competition for afternoon tea is the nearby St Davids Hotel where a celebratory afternoon tea costs £30 per person. More than double the price at Sunflower & I. While St. David’s Hotel has views of the water (if you’re sat next to the window) the interior of Sunflower & I is truly stunning: tastefully decorated and unique. I cannot think of a more atmospheric place to have afternoon tea in Cardiff.


The service was perfect. Lucasz effortlessly struck the balance of making sure that we had everything we needed, without being overbearing. When discussing how much we were enjoying our visit, Sebastian brought over a rose for each WAGs. A lovely touch which further contributed to what was already a successful afternoon in a wonderfully unique environment.

Lon, Elinor, Sian, Jenny a Lisa
*Afternoon tea catered by Sunflower & I must be ordered in advance.

@sunflowerandi

111 – 112 Bute Street
Cardiff Bay
CF10 5AD
029 2048 4211

info@sunflowerandi.co.uk