Saturday, 30 July 2016

Bwyty Kumar's Restaurant

Mae cymaint o lefydd bwyta da ar hyd City Road, anodd yw penderfynu pa un i ddewis. Diolch felly i flogwyr @cleanplateblog a @gourmetgorro am dynnu fy sylw at Kumar’s.
Mae’r bwyty yn un bach ac wedi’i addurno’n syml iawn heb unrhyw foethusrwydd…a bwced yn dal diferion wrth i’r to gollwng dŵr! Mae’r gwasanaeth yn ôl nifer o bobl yn araf ond ces i wasanaeth effeithlon tu hwnt er iddi fod yn gymharol brysur ar nos Iau.

Y peth cyntaf i fy nharo oedd pa mor rhad oedd y bwyd. Mae Kumar’s yn cynnig DÂPh/BYOB hefyd felly mae’n bosib cael pryd nos ar gyfer 2 berson am ychydig dros £20.

Mae’r bwyd yn bell o fod yn berffaith ond dwi’n hapus goddef y gwendidau yma oherwydd y prisiau rhad.
Gobi 65 £3.50
I ddechrau ces i’r Gobi 65 sef blodfresychen gydag amryw o sbeis wedi’i ffrio’n ddwfn. Y gwead yn un dymunol iawn gyda’r ffrio yn creu crwst tenau crenshlyd a gwres y sbeis yn berffaith. Doedd dim diben i’r winwnsyn coch amrwd serch hynny. Mi fyddai wedi bod llawer gwell cynnig saws syml o iogwrt gyda mintys er mwyn bod yn wrthgyferbyniad i’r sbeis. Mân wendidau o ystyried y pris o £3.50
Masala Paneer £3.95
Archebais i’r Masala Paneer hefyd. Roedd hwn fel tro ffrio go gyffredin gyda chaws paneer wedi’i ffrio gyda winwns, pupur a saws melys a sur. Roedd y cydbwysedd rhwng y blas sur a melys yn dda iawn. Gwerth nodi’r pris hefyd o £3.95
Tikka Masala £7.95
Fel prif gwrs ces i gyri tikka masala cyw iâr. Roedd e’n bryd blasus ac yn wahanol iawn i gyri tikka masala eraill dwi wedi profi. Roedd dwyster a dyfnder i flas y cyw iâr sy’n neud i mi feddwl bod y cyri wedi’i goginio gyda’r winwns a phupur fel cebab a’r cynhwysion yn cael eu golosgi cyn cael eu hychwanegu at y saws hufennog. Y gwead a’r blas yn wahanol i’r arfer ond yn llwyddiant er hyn.
Dosai winwns £4.50
Ces i flasu dosai winwns masala hefyd – dosai enfawr tenau gyda 3 gwanhaol saws yn cynnig amrywiaeth. Yr amrywiaeth o saws coconyt dwys, daal a masala yn beth da oherwydd byddai cael ond un saws yn gwneud i'r dosai fod yn undonog a diflas. Roedd y winwns, fel y cwrs cyntaf, heb fawr o werth. Byddai well gen i weld y winwns wedi’u coginio’n hirach - fyddai wedi sicrhau blas mwy melys. Mater o farn bersonol yw hynny wrth gwrs.

Cyfanswm y bil? £21. Er y gwendidau, byddai’n siŵr o ddychwelyd

129 City Road
Caerdydd
CF24 3BP
029 2021 4569

Saturday, 23 July 2016

Mr Villa’s, Y Bari

Mae’r diwydiant bwyd yn un cystadleuol tu hwnt ac mae miloedd o bobl busnes yn colli miloedd wrth fuddsoddi mewn bwyty gyda’r gobaith o ennill arian mawr, ond methu mae 90% o fwytai cyn iddyn nhw ddathlu blwyddyn o fodolaeth. Angerdd a pharch tuag at y cynhwysion sy’n talu’r ffordd yn y pen draw. A dyma sy’n crisialu athroniaeth Beppe a Christine Villa sydd wedi bod yn gweithio yn y byd bwyd am dros bum deg o flynyddoedd.
Ar ôl rhedeg bwytai ym Madrid, Brighton, Llundain, Cernyw a Chymru, mae bron i flwyddyn ers iddyn nhw agor Mr Villa’s – bwyty sglodion a physgod yn Y Bari. Ces i wahoddiad i brofi’r bwyd a chael cyfle i sgwrio gyda'r perchennog, Christine.

Yn fyr, mae’r bwyd yn syml a hynod o flasus. I ddechrau ces i fara lawr a chig moch wedi’i fygu. Gyda Christine yn gwybod yn union pa fath o wymon sydd ei angen - a hithau'n casglu’r gwymon lled dryloyw o draeth Southerndown ei hun - doedd e’n fawr o syndod i mi i'r pryd fod yn un arbennig o dda.
Bara lawr gyda chig moch £4.95
Parhau gwnaeth y thema o fwyd tymhorol wedi’i goginio’n syml gyda phrif gwrs o sewin, cregyn gleision a saws menyn. Gyda chynnyrch cystal â sewin lleol, roedd y saws o fenyn, gwin, sialot, garlleg ac ychydig mwy o fenyn yn fwy na digon i bartneru’r pysgodyn.
Sewin £15.95
Roedd y sglodion hefyd o safon. Nid y sglodion posh sydd wedi’u coginio dair gwaith sydd i'w gweld bob man y dyddiau yma – ond sglodion go iawn!
O ran dewis pwdin, ches i ddim dewis - mynnodd Christine i mi flasu pob opsiwn! Er bod yr ystod o ddewisiadau yn cynnwys pwdin reis, mousse siocled ac oren, doedd yr un o'r dewisiadau yma yn or-felys. Roedd cydbwysedd arbennig o dda o felystra ac asidedd yn perthyn i’r darten lemwn, mousse siocled oren a’r meringue cneuen gyll. Fy ffefryn, serch hynny, oedd y pwdin reis. Powlen o reis al dente hufennog yn gysurlon iawn ac yn fy atgoffa o fy mhlentyndod.
Pwdin reis £4.95
Roedd hi'n bleser cael rhannu bwrdd gyda Christine a chlywed am ei phrofiadau helaeth o redeg bwytai. Mae sawl peth wedi newid yn ystod y 50 mlynedd diwethaf – yn wir roedd Christine yn edrych arna i a’r blogiwr bwyd @cleanplateblog fel pobl estron; cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth heb bwrpas a marchnata drud yn ddi-angen. Er yr holl newid yma, yr un yw ei athroniaeth dros y degawdau: coginio cynnyrch da yn dda a bydd y cwsmeriaid am ddychwelyd dro ar ôl tro, degawd ar ôl degawd. A phwy ydw i i anghytuno?!

4 Bron-Y-Mor
Y Bari
CF62 6SW
01446 730662