Saturday, 11 October 2014

Tafarn The Discovery

Mae menter diweddaraf Knife and Fork wedi trawsnewid tafarn enfawr Y Discovery yng Nghyncoed. Mae tafarn Y Conway yn dod o'r un stabal ond ychydig bach yn anghyson yw’r Conway yn fy marn i. I raddau helaeth mae hyn hefyd yn wir am y Discovery.

Yn debyg i lefydd eraill Knife and Fork mae’r fwydlen ar fwrdd du sy’n cynnwys ffefrynnau fel pysgod a sglodion a phrydau sy’n fwy mentrus fel “plât o fochyn”. Mae’r awyrgylch braidd yn rhyfedd, yn debyg i ffreutur ysgol pan fo'r lle yn llawn ac yn ogof llawn adlais pan fo'r lle’n wag.

Y prydau llwyddianus.

Ceir pysgod a sglodion ar bob un o fwydlenni Knife and Fork, ac mae rheswm dros hyn. Mae’n bryd swmpus ac mae wastad yn plesio. Mae’r pysgodyn yn dyner heb fod yn wlyb, y cytew yn ysgafn a’r sgoldion wedi’u coginio deirgwaith yn berffaith. Mae’r saws cartref tartar yn ychwanegu blâs siarp a’r mintys yn y pys yn ysgafnhau’r pryd.

Ffriter cimwch a chennin. Mae’n edrych yn brydferth iawn ac mae’r perlysiau meicro yn ychwanegu blas tyner o arlleg a betys. Braf oedd cael gweld cymaint o orgimwch fel rhan o’r pryd hefyd. Yn aml mae prydau tebyg yn dogni’r brif gynhwysyn ond allai ddim cyhuddo’r Discovery o hyn.Ysbinbysg y môr. Pryd hynod, hynod o syml sy’n dathlu’r prif gynhwysyn. Y pysgodyn yn cwympo yn ddidrafferth o’r asgwrn. Blas y saws yn syml a’r ôl-flas o gnau o’r menyn yn gweithio’n berffaith gyda’r pysgodyn.


Tarten Snickers. Ma’ hwn yn wych ac mae’i dehongliad yn well na’r gwreiddiol hyd yn oed. Mae’r crwst yn denau neis ac yn cynnal y siocled a charamel melfedaidd. Mae’r gneuen ddaear a’r brittle yn wrthgyferbyniad braf. Mae hwn wir yn bwdin arbennig o dda.


Y prydau aflwyddiannus.

Y bwrger porc a chig eidion. Yn gyntaf, ma’ gas gen i fwrger sydd yn golygu bod rhaid datgymalu’ch gên er mwyn ei fwyta. Mae’n ffasiynol creu bwrger fel rhyw dŵr mawr ond y peth cynta’ dwi’n neud yw ei ddadwneud. Doedd y cyfuniad o borc a chig eidion ddim at fy nant i chwaith. Doedd y ddau gig ddim wedi'u cyfuno’n llwyddianus. Roedd ambell i lond pen o borc hallt ac ambell i lond pen o gig eidion cymharol ddi-flas. Roedd yna dipyn o olew hefyd yn cael ei amsugno i mewn i rolyn brioche llawn menyn. Roedd y blasusau'n llawer rhy gyfoethog. Roedd y modrwyon winwns yn boddi mewn cytew. Roedd y sglodion yn ychwanegu at bryd oedd heb unrhyw gydbwysedd o gwbl.

Roedd angen llai o fenyn yn y bara, llai o fraster yn y bwrger a byddai picl neu gyrcin wedi bod yn gaffaeliad da.Plât o fochyn. Dyma’r pryd cyntaf i mi ei gael yn Y Discovery. Roedd pob un rhan yn sych a doedd dim saws er mwyn adfer y sefyllfa. Roedd piwrî afal ar y plât ond roedd gormod o flas clof arno. Gadewais y lle yn argyhoeddiedig mai ansawdd yw nodwedd bwysicaf unrhyw bryd o fwyd. Gwaetha'r modd, nid dyma flaenoriaeth Y Discovery bob amser.


Mae’r ffaith bod y fwydlen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i’w ganmol ond efallai bod hyn yn cyflwyno elfen o risg. Nid yw pob un pryd yn taro'r nod, ond o fy mhrofiad i, y prydau syml sydd yn llwyddo. Wedi dweud hyn, gyda chyn lleied o gystadleuaeth yn yr ardal dwi’n siŵr y bydd Y Discovery yn ffynnu,

02920755015
discovery@knifeandforkfood.co.uk
@KnifeForkFood
@TheDiscoveryPub

Sunday, 14 September 2014

Chez Francis

Yn aml mae pobl yn gofyn fy marn ar y sîn fwyd yng Nghaerdydd. Fy ateb? Mae’n dda ac yn gwella ar gyfradd cyflym tu hwnt a does dim enghraifft gwell o’r gwelliant yma na Chez Francis. Brasserie newydd wedi’i hagor yn Nhreganna.Oddi tan bwyty arbennig Purple Poppadom mi oedd  Sizzle and Grill – bwyty oedd yn brolio ei fod hi’n un o lefydd Man v Food. Ar y fwydlen: bwrger babi, oherwydd roedd y bwrger yn pwyso 6 phwys; a stecen 96 owns. Roedd y rwtsh yma yn cael ei weini mewn bwyty gyda sgôr hylendid o 0 ac roedd enghreifftiau o gig yn troi’n wyrdd a choesau brogaod drewllyd yn y gegin. Erbyn heddiw, hen hanes yw hyn. Diolch byth.

Mae’r lle wedi’i drawsnewid ac yn syth bin mae gweledigaeth glir y perchennog Francis Dupuy (Pier 64Trade Street Café ac yn gynt o Le Gallois) yn dod i’r amlwg. Mae enw’r lle yn crisialu’r weledigaeth yma’n berffaith. Mae’r dodrefn, y naws a’r fwydlen yn hamddenol a chartrefol iawn. Yn sicr, does dim teimlad eich bod chi mewn bwyty ffurfiol.

Mae’r fwydlen yn gymysgedd o fwyd syml a chlasurol Ffrengig. I ddechrau ces i gawl winwns Ffrengig gyda croûtons gruyère (£4.95). Does dim ffanffer na ffws gyda’r cawl yma. Mae’n syml ac yn flasus, Yn allweddol, dim on melystra naturiol y winws dw in flasu ac mae’r croûtons gruyère yn ychwanegu cic hallt pleserus.


Nesa ces i glasur arall: Coq au Vin (£14.95) ac mi oedd hwn yn ddehongliad perffaith. Does dim byd ‘chefy’ am y cylfwyniad, mae’r pwyslais ar fwyd blasus a dim arall. Mi oedd y cyw iâr wedi’i goginio’n berffaith ac yn cwympo o’r asgwrn heb unrhyw drafferth.


I orffen ces i’r clafoutis gyda cheirios Moreno (£4.95). Pryd syml, brodorol wedi’i goginio’n dda gyda’r ceirios sawr yn torri trwy’r clafoutis cyfoethog. Doedd y pwdin yma byth yn mynd i wefru’r synhwyr ond mi oedd e braidd yn undonog. Byddai ychydig o hufen iâ fanila wedi cynnig dimensiwn ychwanegol i’r pryd a dwi ddim yn meddwl bod e’n ormod i ofyn am £4.95!


Unwaith eto mae Francis wedi llwyddo i wella’r sîn fwyd yng Nghaerdydd. Mae’r bwyd yn draddodiadol Ffrengig ac yn gyfoethog a gyda’r tywydd yn oeri a’r dyddiau’n byrhau, gallaf feddwl am lefydd gwaeth i dreulio noson yng Nghaerdydd!

Mae ond yn deg i mi nodi i mi gael gwahoddiad gan gwmni Tinopolis i adolygu’r bwyty a nid y fi dalodd y bil! Dyma'r adolygiad ar Heno (8 munud 25 eiliad).

02920224959

Saturday, 31 May 2014

James Sommerin

Hir yw pob aros. Nôl ym mis Mawrth 2013 cyhoeddodd Chef Hermes ar ei flog y posibilrwydd y byddai James Sommerin yn dod i Benarth. Roedd sôn byddai'r bwyty yn agor ym mis Hydref, yna Tachwedd, yna mis Ionawr…Mawrth…Ebrill...

Tra bo pawb yn aros, cyhoeddodd Mark Adams gyfweliad gyda James Sommerin ei hun nôl ym mis Ionawr. Diddorol oedd clywed athroniaeth y cogydd a chlywed ffeithiau sydd yn codi ael neu ddwy - £70,000 am y ffwrn er enghraifft! O’r diwedd, agorwyd y bwyty ym mis Mai a gyda fy nghariad yn dathlu ei phen-blwydd, roedd hwn yn esgus perffaith i mi brofi’r lle.

Mae sawl person wedi sôn nad ydy’r bwyty wedi gwneud yn fawr o botensial yr olygfa. Pwynt teg, ond yr hyn wnaeth ddal fy llygaid i, oedd y ffenestr oedd yn cynnig golygfa o’r cogyddion yn y gegin.

Does dim bwydlen a la carte, ond ceir dewis o fwydlenni gosodedig pump, saith neu 10 cwrs, a bwydlen penodol ar gyfer amser cinio.

Penderfynais i fynd am saith cwrs (£70). I ddiddanu'r daflod roedd panna cotta corn melys, hadog a bacwn, gougère ysgafn ac arancino tryffl.Doedd dim fawr o ddewis o ran bara. Gwyn neu frown. Doedd dim byd anhygoel am rhain ac roedd rhan ohonof yn meddwl y bydddai’n well peidio â chynnig bara o gwbl. Mae bwyta saith cwrs blasus yn fwy na digon heb lenwi ar fara.

Cyn ddechrau ar y fwydlen go iawn roedd caws pôb Cymreig. Daeth y gweinydd i arllwys consommé winwns perffaith a chlir wrth y bwrdd i gwblhau’r pryd.Nesaf daeth hoff bryd fy nghariad - pys, parmesan, saets ac ham Serrano. Roedd e'n wych er roedd prinder yr ham Serrano yn amlwg. Roedd angen cic yr ham hallt ar y pryd. Esgeulus ac anffodus. O ystyried pa mor syml oedd prif gynhwysyn y pryd - pys - roedd e’n blatiad hynod o flasus.I ddilyn roedd tryffl, madarch gwyllt, merllys a chaws Pearl Wen (sic.). Hynod o flasus - a blas y madarch yn ogoneddus. Dwi'n gwybod bod rhai yn blino ar ddefnyddio 'foam' mewn pryd ond i mi mae'n iawn o'i goginio'n gywrain, fel yn yr achos yma. Roedd blas tryffl yn amlwg heb ddominyddu. Caws oedd y prif flâs ond dydw i ddim yn sicr a oedd cydbwysedd y fwydlen yn gywir, yn enwedig ar ôl caws pôb Cymreig y cwrs blaenorol.Cynffon ychen, barlys, persli ac winwns ddaeth nesaf. Roedd y creisionen panasen yn siomedig, heb gael digon o dân - doedd cnoi trwy llysieuyn llawn cellwlos ddim yn bleserus. Roedd popeth arall yn wych. Y saws yn gyfoethog a llawn blas a chynffon yr ychen yn feddal. Roedd y barlys yn cynnig bach o swmp i'r pryd, y persli yn cynnig nodyn ffresh a'r winwnsyn yn berffaith o felys.


Pysgodyn nesa. Yn benodol penfras wedi'i fygu, ffacbys, melynwy a blodfresychen. Pryd gwana'r saith cwrs yn ôl fy nghariad, ond mwynhais i'r cyfuniad o'r wy a physgodyn.Y cwrs nesaf oedd seren y noson. Tri gwahanol rhan o borc wedi’u coginio’n berffaith: lwyn, pen a bola. Y pryd yn fy atgoffa o, ac yn welliant ar, ei bryd 'nose to tail' tra oedd James Sommerin yn y Crown at Whitebrook. Gwych, gwych, gwych!Roedd y cwrs nesa yn enghraifft arbennig o bontio rhwng cyrsiau sawrus a'r melysfwyd. Y gyfrinach oedd cydbwysedd perffaith o gaws brie, afal ac hufen fanila. Y caws hallt hufennog yn tymheru melystra'r afal a'r fanila.


Wedyn cafwyd pwdin diddorol oedd yn cyfuno sbeis ras el hanout gyda ffenigl a phîn afal. Doeddwn i erioed wedi bwyta ras el hanout mewn pwdin o'r blaen ond roedd e'n berffaith gyda'r hufen iâ.Erbyn hyn roedd y gwin (Villa Wolf Pinot Blanc 2012, Pfalz, Yr Almaen (£25); Tamar Ridge Devil’s Corner Pinot Noir 2012, Tasmania (£38); a gwydraid o Perdido Late Harvest Chardonnay, Patagonia (£4.95)) yn dechrau cael effaith a does dim fawr o gof gen i o'r amrywiaeth o bwdinau ychwanegol cawsom ni fel anrheg pen-blwydd. Roedd fy nghariad wedi cofio'r pwdin siocled a ffa tonca fel ei phwdin gorau y noson.Braf oedd cael siarad gyda James Sommerin ar ddiwedd y noson a chael dysgu mwy am ei weledigaeth; bwyd ardderchog am bris rhesymol mewn awyrgylch hamddenol. Does dim rhaid i'r gwesteion wisgo'n ffurfiol. Mae'r gweinyddion yn gymwynasgar ac effeithiol heb fod yn or-ffurfiol.

Breuddwyd James yw ennill 2 seren Michelin. Mae tipyn o waith i'w wneud os ydy e am wireddu'r freuddwyd hon, ond dwi'n ffyddiog y daw seren i'r brifddinas yn sgil holl ymroddiad a dyfeisgarwch James Sommerin.

Bwyty James Sommerin
Penarth
CF64 3AU
0772221672

@RestaurantJS
@JSommerin
@LSommerin
@MattyWaldo
@scottgreve
@danylancaster

Monday, 21 April 2014

La Bodega


Does dim cymaint â hynny o lefydd bwyta da yng nghanol y ddinas yn fy marn i. Ag eithrio Bar 44 a La Cuina, prin iawn yw'r llefydd sydd yn gwneud bwyd Sbaenaidd da chwaith. Pleser felly oedd cael treulio prynhawn yn gwledda ar tapas anhygoel reit yng nghanol y ddinas.


Cyn i mi glodfori'r lle, mi soniaf am y gwendidau:
  • Nid yw bwydlen sy’n dweud bod y tapas yn authentic a'r cynhwysion yn ffres yn gysurus iawn. Mae’n fath o ddisgrifiad y baswn yn disgwyl ei weld ar fwydlen tai bwyta cadwyn. Tapas yw tapas a dwi’n cymeryd yn ganiatol bod y cynhwysion yn ffres
  • Y charcuterie yn flasus ond well gen i'r cig wedi’i dorri’n deneuach
  • Mae rhai pobl wedi dweud wrthai bod y lle’n ddrud. Rhaid i mi gyfaddau nad yw’r bwyd yn rhad ond rhaid cofio bod cynhwysion o ansawdd yn costio, yn enwedig yng nghanol y brifddinas 
  • Rhaid i fi ddweud rhywbeth am y gwall yn y fwydlen hefyd, chwiliwch am y sillafiad diddorol!

Yn fy marn i, mân-wendidau yw'r rhain i gyd a wnaethon nhw ddim effeithio'n negyddol o gwbl ar ginio ysblennydd. Mae modd eistedd tua blaen y bwyty ac edrych allan ar y stryd fawr ond dwi mor falch i mi benderfynu eistedd tua’r cefn. O fewn munudau teimlwn fel fy mod i ar wyliau yn Sbaen. Y gerddoriaeth draddodiadol, y cogyddion a’r tim gweini yn siarad Sbaeneg â’u gilydd a chael gweld y cogyddion wrthi’n gweithio.Mae’r naws yn berffaith a’r bwyd yn wych. Dros botel o Cava (£25) ces i brofi tapas arbennig o dda:


Pan con Tomate (£3.50)
Bara yn grimp ac yn cynnal lleithder y tomato, cydbwysedd y garlleg yn berffaith. 
Croquetas de Jamon (£7.50)
Croquetas ham yn wych, saws béchamel hufenog a’r darnau o ham iberico yn rhoi cic hallt i’r pryd.

Embutidos Ibericos (£9.95)
Cig wedi’i dorri’n rhy drwchus. Well gen i gael mwy o ddarnau ond wedi’u torri’n deneuach.

Fabada Asturiana (£5.75)
Stiw chorizo a ffa gwyn. Unwaith eto well gen i’r chorizo wedi’i dorri’n fanach a’r stiw ei hun i fod yn llai dyfrllyd. Gwell gen i flas mwy cyfoethog.

Morcilla Iberica con Huevo (£5.90)
Pwdin gwaed ac wyau. Melyn wy yn iro’r holl bryd, a’r pupur wedi’u piclo’n ysgafn mewn finigr yn torri trwy’r pwdin gwaed cyfoethog.


Albondigas con Romescu (£6.25)
Ochr allanol y peli cig wedi’u coginio’n drwyadl sydd yn rhoi blas dwfn a phupur y saws pupur coch yn felys neis.
Tarta de Santiago £4.50
Y toes yn feddal a blas yr almon yn amlwg ond heb fod yn rhy felys. Yr hufen iâ yn syml ond doedd dim angen yr hufen. Braster di-angen.

Crema a la Catalana (£4.50)
Haenen tenau o siwgr crimp a chwstard melfedaidd a llyfn.

Mae'r lle yn wych. Ond galw mewn am ginio cyflym oedd fy mwriad ond mae'r ffaith i mi aros i wledda am 4 awr yn dweud y cyfan!

15 Stryd Fawr
Caerdydd
CF10 1AX
02920371823

Saturday, 8 March 2014

Tafarn Y Conway

Y cwmni sydd tu ôl i dafarn The Discovery (sydd newydd agor Mawrth 7fed), Old Swann Inn, The Pilot a’r Conway yw Knife & Fork Food Cyf. O dan weledigaeth ac arweinyddiaeth profiadol Sean Murphy, Serge Kuceau a Stefan Nilson mae’r cwmni wedi llwyddo i greu sawl tafarn sydd â naws gartrefol ac awyrgylch hamddenol. 


Mae’r gwasanaeth anffurfiol a bwydlen ar fyrddau du yn creu naws arbennig. Mae’r fwydlen yn amrywio o lond dwrn o fwyd tafarn clasurol megis slodion a physgod, stecen a sglodion, sosej a stwnsh a phrydau bach mwy mentrus.


I ddechreu ces i’r halloumi (£5). 


Mae'n bryd syml a blasus tu hwnt ond hoffwn gael trydydd darn o halloumi er mwyn cael y cydbwysedd cywir rhwng y caws a’r tzaziki. Mi oedd y tzaziki ei hun yn hyfryd gyda blas garlleg cryf a’r mintys yn ysgafnhau’r pryd. Yr unig wendid oedd croen gwydn y tomato.

Fel prif gwrs rhannais i frest hwyaden sbeislyd wedi’i rhostio, riwbob wedi’u goginio ddwy ffordd a quinoa (£16) a Bol mochyn, tatws newydd wedi’u ffrio’n ysgafn, ŵy sofliar scotch a saws seidr (£13)

Cafodd yr hwyaden ormod o dân ac felly doedd y frest ddim yn dyner iawn. Y riwbob yn ychwanegu meslystra at y pryd ond roedd blas y cardamom yn llawer rhy gryf ac yn lladd popeth arall ar y plat. Roedd croen allanol y winwnsyn yn wydn hefyd. Diolch byth doedd y quinoa heb ei effeithio gan y cardamon ac mi oedd e wedi amsugno saws a blas y cig ac yn rhoi amcan i mi o ba mor flasus gallai’r pryd yma fod.


Mi oedd y bola mochyn yn llawer gwell. Y bola wedi’u coginio’n berffaith gyda’r braster yn grimp a’r cig yn ildio’n ddidrafferth i’r fforc. Mi oedd yr ŵy sofliar scotch yn addawol gyda chrwst tenau yn grimp neis a’r melyn wy yn llith ac yn iro’r cig. Roedd y dewis o gael tatws newydd wedi’u ffrio’n ysgafn yn ddoeth, buasai dauphinoise neu dato wed’u pwno yn rhy gyfoethog gyda’r bola mochyn. 


I bwdin ces i fy atynnu at bei banoffi Y Conway (£5). 


Yn syml, dehongliad Y Conway yw pei banoffi wedi’u dadadeiladu ac mi oedd e’n hyfryd. Mae dadadeiladu pryd yn dangos hyder ar ran y cogydd oherwydd mae pob un cynhwysyn o dan sylw:  mousse banana ysgafn, hufen ia caramel yn felys, saws caramel yn hallt a’r bisged wedi’i brysioni yn wrthgyferbyniad i’r cynhwysion eraill. Uchafbwynt y noson, heb os.

Dwi wedi bwyta sawl gwaith yn Y Conway ac wedi mwynhau nifer dda o brydau bwyd yno. Er gwaetha’r profiadau positif yma ces i fy synnu i glywed bod Y Conway wedi ennill lle yn y Michelin Eating Out in Pubs Guide am y bedwaredd flwydyn yn olynol. Does dim meini prawf clir gyda’r llawlyfr yma (ac eithrio ansawdd y bwyd a phwyslais ar gynhwysion lleol) ond os bosib bod cysondeb yn un faen prawf arall – a dyma brif wendid y lle. 

Er tegwch i’r tim, efallai bod eu sylw ar lanshiad aelod diweddaraf teulu Knife & Fork Food: Tafarn  Y Discovery.

58 Heol Conwy
Pontcanna
Caerdydd
CF11 9NW

@ThenewConway

Saturday, 15 February 2014

Hangfire Smokehouse: Seren Caerdydd

Gyda James Sommerin yn agor ei fwyty ym Mhenarth ym mis Ebrill, mater o amser yw hi cyn i Gaerdydd ennill seren Michelin.

Dwi’n meddwl bod bwyty sydd yn deilwng o seren Michelin yng Nghaerdydd eisoes. Bwyty unnos (pop-up) yw e yn nhafarn Lansdowne yn Nhreganna: Hangfire Smokehouse.

Mae arolygwyr Michelin yn dilyn y meini prawf yma:

Ansawdd y cynhwysion
Meistroli’r blasau
Meistroli’r coginio
Personoliaeth y cuisine
Gwerth am arian
Cysondeb o’r hyn mae’r bwyty yn ei gynnig i’w gwsmeriaid a thrwy gydol y flwyddyn

Mae dulliau arolygu Michelin wedi newid yn ddiweddar a gwelwyd llai o bwyslais ar ffurfioldeb. Nid rhaid wrth liain gwyn ar y byrddau a cheir perthynas llai oeraidd rhwng y rhai sy’n gweini a’r cwsmeriaid. Mae bwyty Tim Ho Wan yn Hong Kong yn enghraifft berffaith o hyn. Mae Hangfire yn cwrdd â’r meini prawf uchod ac yn llawn haeddu seren yn fy marn i.

Sam a Shauna sydd tu ôl i Hangfire ac mae’r ddwy ohonyn nhw wedi ymchwilio’n helaeth i mewn i’r cwestiwn beth yn union yw barbaciw Americanaidd? Er mwyn ateb y cwestiwn treuliodd Sam a Shauna chwe mis yn teithio ar draws America yn mynychu dosbarthiadauau meistr a chystadlu mewn gwahanol gystadlaethau. Penderfynais roi cynnig ar Hangfire BBQ yn ddiweddar. Wrth i mi aros am fy mwyd, mi oedd cyflwyniad PowerPoint yn rhannu’r daith yma ar y wal yn y dafarn. Fel rhyw fath o lamp lafa o luniau yn fy hudolu cyn i mi gael profi America ar blât.

Mae’r wybodaeth a’r grefft a’r sgiliau yma wedi’u cyfuno gyda chynnyrch lleol er mwyn creu bwyd arbennig o dda. Yr enghraifft orau o’r math yma o fwyd yng Nghaerdydd, heb os.

Mae’r fwydlen yn syml: gwahanol mathau o gig wedi’u fygu’n ara deg. Prisiau rhesymol iawn
Gwres anuniongyrchol yn gyfrifol am y cig tyner a suddog. Does dim cig wedi’u foddi mewn saws barbaciw artiffisial/melys yma. Brest cig eidion, sglodion gyda phaprica, adenydd cyw iâr, pulled pork
Ffa barbaciw a cholslo ysgafn a ffres
Sawsiau cartref 
Pei key lime gyda chydbwysedd perffaith rhwng yr hufen cyfoethog ac asidedd y leim  (gan @innercitypickle )
Mae @hangfirebbq yn nhafarn @Thelansdownepub bob nos Iau a nos Wener rhwng 5:30 a 9yp - ewch yno mewn da bryd!

Sunday, 26 January 2014

Got Beef

Mae menter Got Beef wedi esblygu dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r fan wedi’i gwerthu a bwyty unnos (pop-up) yw ffocws y cwmni bellach. Un peth sydd wedi aros yn gyson yw’r angerdd a’r talent i goginio bwrger heb ei ail.

Ar ôl cyfnod byr ym mwytai La Vitta a Chanolfan Chwaraeon Makintosh symudodd Got Beef i mewn i dafarn Y Canadian, Splott.

Cyn y Nadolig mi oedd tafarn Y Canadian yn gartref i’r ardderchog Hangfire BBQ (sydd ar fin symud i dafarn y Lansdowne) ac mi oedd tipyn o gynnwrf ar Twitter ar ôl i Got Beef gyhoeddi Y Canadian fel ei chartref newydd.

Llun gan @gourmetgorro - Diolch!
Mae’r fwydlen yn syml ac yn cynnig bwrger, modrwyon winwns, sglodion a macaroni a chaws. Mae’r pris yn amrywio o £6 - £8.


Mae Got Beef yn llwyddo i wneud y pethau syml yn dda a gogoniant y lle yw creadigrwydd a dychymyg Cai, y cogydd. Mae’r bwrger er enghraifft wedi’i grefftio yn benodol ar gyfer y fenter ddiweddar ac yn cynnwys caws Monterey Jack, saws coch masarn a chig moch brith wedi’u fygu.

Ces i’r bwrger Bombay, £7. Blasus tu hwnt ac yn hawdd deall pam ei fod e’n ffefryn ymhlith y staff. Mae’r bwrger ei hun yn defnyddio eidion du Cymreig ac mae wedi’i goginio’n berffaith heb iddo fod yn sych.

Mae’r bara yn ddiddorol ac yn felys fel brioche ond gwead bach mwy cadarn, yn debyg i bagel. Mae’r rholyn wedi’i dostio’n ysgafn iawn sydd yn sicrhau nad yw’r bara’n troi’n llipa wrth iddo amsugno sudd y bwrgwr.


Mae’r bwrgwr yn cynnwys tatws crimp fel ‘gwellt’, cig moch brith gyda blas cyri, mayonnaise coriander a leim. Dwi’n hoff iawn o fwyta dau wahanol fath o garbohydradau gyda gwead gwahanol. Hash brown mewn brechdan brecwast er enghraifft neu arancini gyda risoto. Nid yw’n ffordd iach o fwyta pryd ond mae’n hynod o flasus. Gyda’r tatws yn rhan o’r bwrger, mae’r Bombay yn cwympo mewn i’r un categori. Ffiaidd ond ffein.

Erbyn i mi archebu doedd dim sglodion ar ôl a thoc cyn naw o’r gloch y nos roedd popeth wedi gwerthu allan. Mi fydd Got Beef yn coginio yn nhafarn Y Canadian bob nos Wener a nos Sadwrn.

@GotBeefCo
@TheCanadian3
Stryd Pearl
Caerdydd
CF24 1PN