Wednesday, 9 November 2016

Bistro, The Pot

Mae bistro The Pot wedi ennill ei blwy fel un o ffefrynnau Caerdydd. Mae sawl enghraifft o adolygiadau ffafriol gan flogwyr a newyddiadurwyr. Ar sail dau ymweliad, anghyson ac elfen o pot luck yw'r lle i mi.
Fy mhrofiad cyntaf.

Y gegin agored yn profi i fod yn felltith gyda gwynt saim wedi'i losgi yn llenwi fy ffroenau. Dechreuad o sgolop, tomato, ffa a selsig yn well fel  brecwast na dechreuad. Crwyn y ffa yn wydn.
Prif gwrs o Bouillabaisse. Daw'r saig yma o Ffrainc yn wreiddiol. Byddai pysgotwyr yn gwneud math o gawl pysgodyn gan ddefnyddio'r pysgod hynny nas gwerthwyd erbyn diwedd y dydd. Roedd y boul hwn yn gwneud i mi feddwl y byddai'n braf o beth petasai'r pysgotwr wedi llwyddo i werthu ei helfa bysgod i gyd y diwrnod hwnnw. Y pysgod wedi cael gormod o dân ac oedd angen llwyth o halen.
Nid y profiad gorau felly ond tro ar ôl tro, pethau da yr oeddwn i yn eu clywed gan ffrindiau a theulu. Gyda dau gwrs a gwydred o win ond yn costio £20 (dydd Mawrth - Iau) penderfynais roi cynnig arall arni.

Fy ail brofiad.

Tartare tiwna a swordfish gyda mango a saws soy yn ysgafn a chydbwysedd perffaith o asid y ffrwyth a hallt y soy.
Stecen llygad yr asen gyda madarch, sglodion wedi'u ffrio tair gwaith a saws au poivre. Pryd syml wedi'i goginio'n berffaith
I bwdin ces i glasur Ffrengig o crème brûlée gyda saws ffrwythau - y ffrwyth yn sur - ac yn bartner perffaith i'r hufen cyfoethog.
Am bryd min-nos yng Nghaerdydd, dwi'n amau cewch chi well bargen ac mae'n ymddangos taw eithriad oedd fy mhrofiad cyntaf siomedig.

@ThePotBistro
Facebook/ThePotBistro
55 Whitchurch Road
Cardiff
CF14 3JP
02920 611204

Friday, 28 October 2016

Wriggle

O gymharu â phrif ddinasoedd eraill y DU, does dim enw da gyda Chaerdydd o ran safon ei bwytai. Wrth weld sawl bwyty cadwyn sydd eisoes yn, ac yn parhau i, ddominyddu canol y ddinas, mae'n ymddangos mae'r lleiafrif sy'n gwybod lle i fynd am fwyd safonol, annibynnol.

Cythruddo nifer wnaeth Jay Rayner nôl ym mis Awst wrth iddo ladd ar byd bwyd y brifddinas. Mae ganddo fe bwynt serch hynny. Chewch chi ddim cynnyrch nag unrhyw ddylanwad Cymreig ym mwytai Jamie's Italian, Pizza Express, TGI Friday, Spud U Like, Wagamama, Gourmet Burger Kitchen, Cosy Club, Nando's...a phob un yn hawlio lle amlwg yn y ddinas.

Sut ma' hyrwyddo bwytai annibynnol Caerdydd sy'n dathlu cynnyrch Cymreig felly? Un cwmni a fydd yn cyfrannu at ateb y cwestiwn yma yw Wriggle.

Sefydlwyd Wriggle ym Mryste yn 2014 er mwyn rhoi llais i fwytai annibynnol. Maent yn dathlu bwytai unigryw a hefyd yn helpu i leihau gwastraff bwyd yn y sector. Llwyddiant bu lansiad y cwmni ym Mryste a Brighton, a nawr Caerdydd sy'n elwa.
Ces i'r cyfle, ynghyd a blogwyr blaengar y ddinas, i greu canllaw o fwytai gorau'r brifddinas. Her a hwyl oedd ceisio cytuno ar y cant gorau ond roedd y sgwrs yn uwcholeuo'r ffaith bod llwyth o fwytai o safon o'n cwmpas.

Yn ogystal â chanllaw ar gyfer trigolion ac ymwelwyr, mi fydd y bwytai annibynnol yma yn cynnig dêl am amser penodedig trwy ap neu wefan Wriggle. Mae'n gyfle i gael bargen bob hyn a hyn, ac i gefnogi'r rhai sy'n dod â chymeriad unigryw i'n strydoedd.
Mae'r bargeinion trwy Wriggle yn anhygoel, er enghreifft:
Fel ma’ nhw'n dweud, "get a Wriggle on" yw'r neges i drigolion Caerdydd i wneud yn fawr o'r cyfle yma.

Bwyty Chez Francis
Gallwch lawrlwytho'r ap yma ar Android, iOS neu ymweld â'r wefan. Cofrestrwch gyda chôd YLSPOR er mwyn ennill £3 o gredit.

Monday, 26 September 2016

Ar y 3ydd o Hydref mi fydd canllaw Michelin yn cyhoeddi pwy sydd wedi ennill seren neu sêr Michelin am 2017. Am y tro cyntaf yn ei hanes, mi fydd Michelin yn cyhoeddi’r newyddion mewn seremoni wobrwyo ym mhalas y Savoy, Llundain gyda'r gobaith o allu cadw'r gyfrinach tan y funud olaf.

Pa obaith sydd i fwytai Cymru? Ma’ seren gan bum bwyty:

 • The Walnut Tree a Tyddyn Llan sydd wedi ennill a chadw seren Michelin saith mlynedd o’r bron;
 • The Whitebrook sydd yn cynnig Whitebrook ar blât diolch i’r cogydd dawnus Chris Harrod;
 • The Checkers sydd â'r cogydd oedd yn arfer gweithio yn Waterside Inn; ac 
 • Ynyshir sydd wedi ennill pedwar rhosyn AA - dau fwyty yn unig yng Nghmru sydd wedi cyflawni'r gamp yma

Veloute betys a chaws gafr o fwyty The Checkers
Dydw i ddim yn rhagweld y bydd yr un bwyty yn colli’i seren, os unrhywbeth ma' llygedyn o obaith y bydd Ynyshir a / neu The Whitebrook yn ennill ail seren. Annhebygol, ond cawn weld!
Piwri moron o fwyty The Whitebrook
Newyddion gwych fyddai darllen bod Cymru, am y tro cyntaf erioed, yn llwyddo i ennill chweched, os nad seithfed bwyty Michelin. Unwaith eto, ma’ na’ obaith go iawn o hyn.

Mae siawns dda gan fwyty James Sommerin, lawr ym Mhenarth, ennill seren. Aflwyddiannus bu ymdrechion James a’r tîm ers dwy flynedd erbyn hyn ond…wel, tri chynnig i Gymro! Yn wir, yn ôl arolygwyr The AA – dyma fwyty gorau Cymru am 2017.
Pinafal a ras al hanout o fwyty James Sommerin
Y dewis amlwg arall i ennill seren yw bwyty Epicure sy’n rhan o westy Celtic Manor. Mae Terry Matthews yn taflu arian at y fenter i geisio ennill seren ond gyda phum bwyty gwahanol yn methu mae tipyn o obaith ar Richard Davies i wireddu gweledigaeth Terry Mathews. Mae rheswm da pam bo’r disgwyliadau yn uchel gyda Richard yn ennill seren Manor House yng Nghastell Combe. Ar sail fy ymweliad diweddar, roedd nifer o fan-wendidau ond tybed os ydy Richard Davies wedi gwneud digon?

Y gobaith arall am seren yw bwyty Llangoed Hall. Mae hi nawr yn bymtheg mlynedd ers iddyn nhw golli seren ond gyda rheolwr gyfarwyddwr uchelgeisiol, Calum Milne wrth y llyw, mae’r bwyty wedi ennill lle yn y Good Food Guide 2017 fel un o fwytai gorau’r Deyrnas Unedig.

Rydw i hefyd yn clywed pethau da am fwyty The Grove yn Arberth sydd hefyd yn berchen ar The Beach House yn y Gwŷr.

Mae’n anodd proffwydo beth ma’ arolygwyr Michelin yn meddwl, ond dwi’n credu bydd 2017 yn un hanesyddol i fyd bwyd Cymru gyda chweched os nad seithfed bwyty yn ennill seren.

Saturday, 30 July 2016

Bwyty Kumar's Restaurant

Mae cymaint o lefydd bwyta da ar hyd City Road, anodd yw penderfynu pa un i ddewis. Diolch felly i flogwyr @cleanplateblog a @gourmetgorro am dynnu fy sylw at Kumar’s.
Mae’r bwyty yn un bach ac wedi’i addurno’n syml iawn heb unrhyw foethusrwydd…a bwced yn dal diferion wrth i’r to gollwng dŵr! Mae’r gwasanaeth yn ôl nifer o bobl yn araf ond ces i wasanaeth effeithlon tu hwnt er iddi fod yn gymharol brysur ar nos Iau.

Y peth cyntaf i fy nharo oedd pa mor rhad oedd y bwyd. Mae Kumar’s yn cynnig DÂPh/BYOB hefyd felly mae’n bosib cael pryd nos ar gyfer 2 berson am ychydig dros £20.

Mae’r bwyd yn bell o fod yn berffaith ond dwi’n hapus goddef y gwendidau yma oherwydd y prisiau rhad.
Gobi 65 £3.50
I ddechrau ces i’r Gobi 65 sef blodfresychen gydag amryw o sbeis wedi’i ffrio’n ddwfn. Y gwead yn un dymunol iawn gyda’r ffrio yn creu crwst tenau crenshlyd a gwres y sbeis yn berffaith. Doedd dim diben i’r winwnsyn coch amrwd serch hynny. Mi fyddai wedi bod llawer gwell cynnig saws syml o iogwrt gyda mintys er mwyn bod yn wrthgyferbyniad i’r sbeis. Mân wendidau o ystyried y pris o £3.50
Masala Paneer £3.95
Archebais i’r Masala Paneer hefyd. Roedd hwn fel tro ffrio go gyffredin gyda chaws paneer wedi’i ffrio gyda winwns, pupur a saws melys a sur. Roedd y cydbwysedd rhwng y blas sur a melys yn dda iawn. Gwerth nodi’r pris hefyd o £3.95
Tikka Masala £7.95
Fel prif gwrs ces i gyri tikka masala cyw iâr. Roedd e’n bryd blasus ac yn wahanol iawn i gyri tikka masala eraill dwi wedi profi. Roedd dwyster a dyfnder i flas y cyw iâr sy’n neud i mi feddwl bod y cyri wedi’i goginio gyda’r winwns a phupur fel cebab a’r cynhwysion yn cael eu golosgi cyn cael eu hychwanegu at y saws hufennog. Y gwead a’r blas yn wahanol i’r arfer ond yn llwyddiant er hyn.
Dosai winwns £4.50
Ces i flasu dosai winwns masala hefyd – dosai enfawr tenau gyda 3 gwanhaol saws yn cynnig amrywiaeth. Yr amrywiaeth o saws coconyt dwys, daal a masala yn beth da oherwydd byddai cael ond un saws yn gwneud i'r dosai fod yn undonog a diflas. Roedd y winwns, fel y cwrs cyntaf, heb fawr o werth. Byddai well gen i weld y winwns wedi’u coginio’n hirach - fyddai wedi sicrhau blas mwy melys. Mater o farn bersonol yw hynny wrth gwrs.

Cyfanswm y bil? £21. Er y gwendidau, byddai’n siŵr o ddychwelyd

129 City Road
Caerdydd
CF24 3BP
029 2021 4569

Saturday, 23 July 2016

Mr Villa’s, Y Bari

Mae’r diwydiant bwyd yn un cystadleuol tu hwnt ac mae miloedd o bobl busnes yn colli miloedd wrth fuddsoddi mewn bwyty gyda’r gobaith o ennill arian mawr, ond methu mae 90% o fwytai cyn iddyn nhw ddathlu blwyddyn o fodolaeth. Angerdd a pharch tuag at y cynhwysion sy’n talu’r ffordd yn y pen draw. A dyma sy’n crisialu athroniaeth Beppe a Christine Villa sydd wedi bod yn gweithio yn y byd bwyd am dros bum deg o flynyddoedd.
Ar ôl rhedeg bwytai ym Madrid, Brighton, Llundain, Cernyw a Chymru, mae bron i flwyddyn ers iddyn nhw agor Mr Villa’s – bwyty sglodion a physgod yn Y Bari. Ces i wahoddiad i brofi’r bwyd a chael cyfle i sgwrio gyda'r perchennog, Christine.

Yn fyr, mae’r bwyd yn syml a hynod o flasus. I ddechrau ces i fara lawr a chig moch wedi’i fygu. Gyda Christine yn gwybod yn union pa fath o wymon sydd ei angen - a hithau'n casglu’r gwymon lled dryloyw o draeth Southerndown ei hun - doedd e’n fawr o syndod i mi i'r pryd fod yn un arbennig o dda.
Bara lawr gyda chig moch £4.95
Parhau gwnaeth y thema o fwyd tymhorol wedi’i goginio’n syml gyda phrif gwrs o sewin, cregyn gleision a saws menyn. Gyda chynnyrch cystal â sewin lleol, roedd y saws o fenyn, gwin, sialot, garlleg ac ychydig mwy o fenyn yn fwy na digon i bartneru’r pysgodyn.
Sewin £15.95
Roedd y sglodion hefyd o safon. Nid y sglodion posh sydd wedi’u coginio dair gwaith sydd i'w gweld bob man y dyddiau yma – ond sglodion go iawn!
O ran dewis pwdin, ches i ddim dewis - mynnodd Christine i mi flasu pob opsiwn! Er bod yr ystod o ddewisiadau yn cynnwys pwdin reis, mousse siocled ac oren, doedd yr un o'r dewisiadau yma yn or-felys. Roedd cydbwysedd arbennig o dda o felystra ac asidedd yn perthyn i’r darten lemwn, mousse siocled oren a’r meringue cneuen gyll. Fy ffefryn, serch hynny, oedd y pwdin reis. Powlen o reis al dente hufennog yn gysurlon iawn ac yn fy atgoffa o fy mhlentyndod.
Pwdin reis £4.95
Roedd hi'n bleser cael rhannu bwrdd gyda Christine a chlywed am ei phrofiadau helaeth o redeg bwytai. Mae sawl peth wedi newid yn ystod y 50 mlynedd diwethaf – yn wir roedd Christine yn edrych arna i a’r blogiwr bwyd @cleanplateblog fel pobl estron; cyfryngau cymdeithasol fel rhywbeth heb bwrpas a marchnata drud yn ddi-angen. Er yr holl newid yma, yr un yw ei athroniaeth dros y degawdau: coginio cynnyrch da yn dda a bydd y cwsmeriaid am ddychwelyd dro ar ôl tro, degawd ar ôl degawd. A phwy ydw i i anghytuno?!

4 Bron-Y-Mor
Y Bari
CF62 6SW
01446 730662

Saturday, 30 April 2016

Dusty Knuckle

Pwy sy'n adeiladu ffwrn pizza yn ei ardd ar gyfer parti? Dyna wnaeth Phil, perchennog Dusty Knuckle ryw ddegawd yn ôl. Dyma darddiad busnes Dusty Knuckle sydd wedi bod yn fwyty dros dro am bedwar mis ar bymtheg cyn iddo fachu mangre barhaol yn Nhreganna. Mae DK wedi trawsnewid iard gefn siop Crafty Devil i fod yn berl o le.
Ches i ddim cwrs cyntaf ond roedd gweld cynhwysion gan gynhyrchwyr lleol Cymru fel Inner City Pickle a Charcutier Ltd yn arwydd da.

Mae creu pizza da yn anodd ac yn her. Gwnaeth Heston Blumethal egluro'r her rai blynyddoedd yn ôl ar ei raglen “In search of perfection".  Yn syml, mae'r broses o goginio yn lladd blas tyner perlysiau megis basil felly mae angen coginio'r toes cyn gynted â phosib.

Nid yw ffwrn draddodiadol yn gallu ymdopi â’r her yma. Felly, dyma DK yn adeiladu ffwrn ei hun, ffwrn sydd yn cyrraedd gwres o dros 550oF. Mae'r ffwrn yn galluogi DK i greu pizza arbennig. Pizza sydd wedi ennill lle yn netholion 25 pizza gorau ym Mhrydain yn ôl The Times.
Ces i pizza ffenigl gyda selsig Eidalaidd ffenigl gan yr athrylith Illtud Llyr Dunsford yn serenni a pizza pepperoni gyda selsig sydd wedi'u creu yn arbennig ar gyfer DK. Roedd y pizza yn y ffwrn am gwpwl o funudau yn unig. Yn ddigon i bothelli'r toes ond cynnal blas cynhwysion mwy tyner. Mae'r canlyniad yn un hyfryd.
Gyda gwres y tsili o'r pizza yn dal ar fy nhafod roedd hufen iâ yn berffaith ar gyfer pwdin. Unwaith eto, dathlu cynnyrch o Gymru maen nhw'n neud gyda hufen iâ fanila Gwynne's. Roedd y diliau mêl (honeycomb) cartref yn ychwanegu ychydig o wead hefyd.
Mae DK yn sicr o fod yn llwyddiant ac mae'n fwyty arall yn Nhreganna sy'n werth ei brofi.

16 Heol Llandaf
Caerdydd
CF11 9NJ
@dusty_knuckle
Facebook/dustyknuckle

Tuesday, 26 April 2016

Dyw pethau ddim yn Hokkei

Mae methiant Hokkei ar ôl codi arian trwy ymgyrch torfol Seedrs wedi cythruddo rhai:

"These guys should be banned from ever using this type of funding again", meddai un blogiwr a meddai @jameskoash: "Something is totally amiss here. A business should not be struggling after a £275k crowdfunding campaign."

I’r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd â’r stori, agorwyd Hokkei nôl yn 2014 ar ôl i Dale a Larkin ennill tipyn o sylw yn dilyn rhaglen Masterchef yn 2013. 

O ddarllen erthyglau Wales Online, roedd y cwmni’n ffynnu ac roedd Hokkei am ehangu i fod yn gadwyn o 4 siop/bwyty. Caewyd drysau Hokkei cyn y Nadolig ar gyfer “gwyliau” ond cau am y tro olaf naethon nhw. Beth ar y ddaear digwyddodd felly?
Dyma linell amser o’r brif digwyddiadau:
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn agor ei ddrysau
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn cau ar ôl ond 48 awr oherwydd y galw mawr am ei fwyd
 • Tachwedd 2014, Hokkei yn ail-agor gyda bwydlen gyfun a dim darpariaeth cludo bwyd
 • Hokkei yn trosi dros £150,000 mewn cyfnod o 3 mis
 • Gorffennaf 2015, yn ôl cyfrifon Hokkei, roedd rhwymedigaethau cyfredol o £280,032, asedau cyfredol o £257, 904, £241, 350 o arian parod a gwerth net o £133, 860
 • 29 Gorffennaf 2015, Diolch i fuddsoddiad gan 218 unigolyn, Hokkei yn llwyddo i godi £317, 610 ar wefan sedrs https://www.sedrs.com/post_investment/16805 
 • 17 Awst 2015, un o’r cyfarwyddwyr, Dale, yn gadael Hokkei
 • 17 Awst 2015, David Heycock yn ymuno â Larkin fel cyfarwyddwyr
 • 2 Hydref 2015, Hokkei yn cyhoeddu y bydd ail safle
 • 22 Rhagfyr 2015, Hokkei yn "cau" am y Nadolig
 • 29 Rhagfyr 2015, David Haycock yn camu lawr fel cyfarwyddwr ac yn gadael Larkin fel unig gyfarwyddwr Hokkei
 • 31 Rhagfyr 2015, aelodau staff Hokkei ddim yn cael eu talu. Mr Beynon yn cael ei benodi er mwyn delio gyda’r cwmni 
 • Ionawr 2016, ymateb Twitter:
Arwydd cynta' nad oedd popeth yn Hokkei

...a phethau'n mynd o ddrwg i waeth
 • Mae'r sylw wedyn yn troi at reolaeth y cwmni ac yr ansicrwydd sydd o gwmpas y cannoedd o filoedd sydd wedi eu buddsoddi gan unigolion trwy wefan sedrs:
Y rhwystredigaeth yn amlwg
Er tegwch i wefan seedrs, maen nhw'n sicrhau bod unigolion yn ymwybodol o'r risg cyn buddsoddi
 • 1 Chwefror 2016, cwmni CVR Global (gweinyddwyr) yn galw cyfarfod er mwyn dyrannu asedau
 • 3 Chwefror 2016, Larkin yn cyfaddef mewn cyfweliad nad oedd model busnes Hokkei yn un cynaladwy. 
Mae rhai yn hynod o rwystredig gyda’r sefyllfa ac yn awyddus i gael esboniad:

“Be interesting to know how they spent their +£300k in less than six months..." Manse1  

Mae natur ac amseru methaint Hokkei wedi denu sylw blogiwr Fantasy Crowdfunding:
Mae'r blogiwr hwn yn hynod o feirniadol o lwyfannau torfol yn gyffredinol. Yn wir, mae sawl unigolyn yn rhannu amheuaeth Fantasy Crowdfunding, "It's too easy for bad businesses to raise finance" a "diligence is overdue."

Y bennod nesaf yn stori Hokkei yw adroddiad gan y gweinyddwyr. Bydd yr adroddiad yn ateb cwestiwn sydd ar wefusau nifer o bobl: i ble aeth yr arian? Mae'r broses yma wedi bod yn boenus o araf hyd yma:
Thomas Davies, Prif Swyddog Gwybodaeth, Seedrs
Cawn weld beth yw cynnwys yr adroddiad maes o law.

Dwi wedi cysylltu â Larkin (19 Ebrill 2016) yn gofyn am ei farn ar yr honiadau yma ond dydw i heb dderbyn ateb eto.

Friday, 22 April 2016

Chutney Roti

Dyma fy mlog cyntaf ar fwyty cyri. Er bod y brifddinas yn llawn o fwytai cyri, dwi gan amlaf yn dewis bwyta ym Mint & Mustard neu Purple Poppadom. Mae ansawdd eu bwyd ac eu harloesedd o ran trawsnewid prydau traddodiadol wedi codi safon y math yma o fwyd i lefel dyw Caerdydd ddim wedi ei weld o'r blaen. Mae'r bwyd yn ddrud serch hynny gyda bwydlen blasu yn costio £45 (PP) a £40 (MM).

Mae Moksh, lawr yn y bae yn haeddu ychydig o sylw hefyd (£40 am y fwydlen blasu). Mae'r cogydd, Stephen Gomes yn llawn brwdfrydedd ac yn fwy arbrofol na neb hyd y gwelaf i. Oherwydd yr arbrofi yma, ma 'rhaid' bod yn oddefgar at ambell i fethiant. Mae Moksh yn ceisio creu profiad sy'n apelio at y synhwyrau i gyd. O wynt cardamom yn cael ei ledaenu drwy fwg y liquid nitrogen i weini pwdin trwy ei daflu o'ch blaenau - mae'r cogydd yn fwy o wyddonydd gwallgo’ na chogydd.
Os nad ydych chi am brofi theatr Moksh neu ddim am wario cymaint ar gyri PP neu MM, mae Chutney Roti ar Whitchurch Road yn ateb y briff.

Nid yw'r bwyd cystal â M&M na PP ond mae £25 am fwydlen blasu pum cwrs yn cynrychioli gwerth am arian gwell nag unrhyw fwyty cyri arall yng Nghaerdydd.
Gyda phris mor isel, roeddwn i’n disgwyl llwyth o garbohydradau fel reis a bara ond roedd y tri chwrs cyntaf llawn protin: cyw iâr basil a tikka, kofta cig oen a physgodyn tikka. Byddai'n well gen i gael pysgodyn gyda gwead mwy cigog fel maelgi ond bydd hynny’n sicr o gynyddu’r pris. Dechreuad addawol iawn i’r pryd.
Fel prif gwrs mae tri gwahanol gyri, daal, reis a thri gwahanol fath o fara naan. Mae’r fath o gyri yn newid o yn go aml ond y bwriad yw i gael blas gwahanol fathau o ran y cig/pysgod (cyri cyw iâr, cig oen a chorgimwch) a’r blas (cyri wedi’i sbeisio’n ysgafn, cymedrol a phoeth). Mae’r bara nann (plaen, garlleg a peshwari) yn ysgafn ac yn flasus.
I bwdin mae’r cacen gaws gyda hufen iâ. Does dim byd arbennig am y melysfwyd ond mae’n gyfle i ryfeddu at ba mor rhesymol mae’r pryd. Dwi wedi cael y fwydlen yma ddwywaith a dwi’n gadael heb deimlo’n orlawn a theimlo fel fy mod wedi blasu rhan helaeth o’r fwydlen. Hyn oll am ond £25 ac mae bwydlen blasu lysieuol ar gael hefyd am £19.99 yn unig. Bargen.
Y bwyty cyri gorau yng Nhaerdydd? Nage, ond dwi’n amau cewch chi fwyty cyri sy’n cynnig gwell gwerth am arian.

Chutney Roti
90 – 92 Whitchurch Road
Caerdydd
CF14 3LY

02920231511 / 02920236833
info@chutneyroti.co.uk 

Monday, 4 April 2016

Hare & Hounds, Aberthin

Rwy’n hoff iawn o fwyd tafarn da. Bwyd syml fel lasagne a sglodion neu selsig a stwnsh am bris rhesymol mewn awyrgylch cymharol anffurfiol. Roeddwn i’n edrych ymlaen felly at ginio yn nhafarn Hare & Hounds yn Aberthin. Ar ôl ond ychydig o funudau roedd hi’n amlwg i mi nad tafarn gyffredin mo'r Hare & Hounds.
I ddechrau ces i foch mochyn crimp gyda saws mwstard. Roedd asidedd y saws yn torri trwy fraster a chyfoethogrwydd y porc.
Profais gwrs cyntaf fy nghariad, y madarch. Roedd e’n gyfuniad o ryw fath o carpaccio madarch amrwd ar ben rhywbeth yn debyg i tapenade madarch. Roedd e’n ddechreuad arbennig o dda - mi oedd e mor dda, archebais i un i fy hun.
Fel prif gwrs ces i’r cig carw - ysgwydd carw wedi’i goginio’n araf. Mae’r asgwrn glân yn dangos pa mor dda oedd y cig carw wedi’i goginio. Roedd y cig yn dyner a llawn blas. Roedd y crochan o gig carw i’w rannu rhwng dau ond roedd e’n ddigon i fwydo teulu o bedwar!
Dw i ddim wedi profi bwyd tafarn tebyg i hyn erioed, ac wrth sgwrsio gyda’r weinyddes, sylweddolais pam. Mae’r cogydd, Tom Watts-Jones, wedi treulio saith mlynedd yn coginio yn Anchor & Hope a’r bwyty Michelin, St John yn datblygu ei sgiliau. Mae’r cynnyrch yn arbennig o dda hefyd gyda mam y cogydd yn gweithio fel garddwr i’r bwyty. Mae’r cyfuniad o gynnyrch lleol a sgiliau’r cogydd yn profi i fod yn un llwyddiannus iawn i’r Hare & Hounds.

Wythnos yn ddiweddarach es i nôl ar gyfer cinio dydd Sadwrn a mwynheuais cymaint, dwi wedi archebu bwrdd ar gyfer y mis nesa.

Hare & Hounds,
Aberthin,
Y Bontfaen,
CF71 7LG
01446 774892
info@hareandhoundsaberthin.com
@Hare__Hounds

Saturday, 19 March 2016

Hangfire Southern Kitchen

I’r sawl sydd ddim yn gyfarwydd â stori Hangfire, mae’n un llawn llwyddiant. Sam a Shauna sydd tu ôl i Hangfire ac mae’r ddwy ohonyn nhw wedi ymchwilio’n helaeth i mewn i’r cwestiwn beth yn union yw barbeciw Americanaidd? Treuliodd Sam a Shauna chwe mis yn teithio ar draws America yn mynychu dosbarthiadau meistr a chystadlu mewn gwahanol gystadlaethau.
Gyda’r wybodaeth newydd yma, cynhaliwyd cyfres o ‘pop ups’ llwyddiannus yn nhafarndai The Canadian, The Lansdowne a The Pilot. Roedd adwaith Caerdydd i’w bwyd yn anhygoel. Ar ôl llu o adolygiadau ffafriol, gwobr 'Best Street Food' yng nghystadleuaeth Radio 4 y BBC daeth dêl llyfr. Bydd y llyfr yn adrodd hanes eu taith ar draws America, gan gynnwys gwybodaeth fanwl am grilio a mygu yn ogystal â chynnig cyngor ar sut i adeiladu mygwr eich hun!

Rywsut, mae Sam a Shauna wedi cael yr amser i agor bwyty hefyd. Agorwyd y bwyty fel rhan o brosiect boneddigeiddio tŷ pwmpio Y Bari, ac mae’r lle yn wych.
Nawr bod bwyty ei hun gyda Hangfire, maen nhw nawr gallu cynnig bwydlen ehangach. Gydag amser dwi’n gobeithio profi popeth, ond y tro cyntaf es i, ces i’r asennau: y 'babyback' (£15) a’r 'St Louis' (£15). Roedd yr asennau’n dyner a llawn blas oherwydd y dull coginio o ddefnyddio gwres anuniongyrchol.  Yr enghraifft orau o’r math yma o fwyd yng Nghymru, heb os.
Mae’r bwyty yn boblogaidd iawn felly mae’n werth bachu bwrdd ar lein. Wedi dweud hynny, mae bar gyda Hangfire fel rhan o’r bwyty felly mae modd yfed wrth y bar wrth aros am fwrdd. Ewch a mwynhewch!

Hangfire Southern Kitchen
Hood Road
Y Bari
CF62 5QN
@hangfirebbq

Sunday, 6 March 2016

Felin Fach, Griffin

Yn ôl arolygwyr Michelin, ond un lle yng Nghymru sy’n darparu bwyd da am bris rhesymol (tri chwrs am lai na £28). Mae canllaw diweddaraf Michelin yn enwi tafarn Felin Fach Griffin, Aberhonddu fel yr unig le yng Nghymru sy’n haeddu Bib Gourmand. Yn fy marn i, mae rhyw ddwsin o fwytai Cymru yn haeddu ennill “bib”, ond nid diffyg arolygwyr Michelin yw testun y blog yma ond y pryd hyfryd ces i yn y Felin Fach.

Mae’r awyrgylch yn un anffurfiol iawn gyda chwsmeriaid yn yfed wrth y bar neu’n eistedd ar soffas lledr cyfforddus o flaen tân mawr. Mae’n dafarn cartrefol a byddwn i wrth fy modd yn treulio penwythnos yno. Mae dwy fwydlen ar gael amser cinio. Un yn cynnig pris gosodedig o ddau gwrs am £18 neu tri chwrs am £22 – ond dau ddewis o bob cwrs sydd serch hynny. Mae’r fwydlen arall yn ddrytach (oddeutu £8 am gwrs cyntaf a £15 am brif gwrs) ond mae llawer mwy o ddewis.

Mae’n ffasiynol i bod bwyty ddweud eu bod nhw’n cynnig cynnyrch tymhorol ond tra bo llwyth o fwytai yn ‘dweud’ mae’r Felin Fach yn ‘gwneud’. Y sewin er enghraifft yn dyner a’r merllys cynnar y tymor yn felys neis. Coginio cywir heb unrhyw ffws sydd ar gael yma.

Roedd yr octopws hefyd yn llwyddiant ac roedd techneg o olosgi heb effeithio ar wead y pysgodyn. Blasus ond braidd yn ddyfrllyd oedd y colslo Asiaidd serch hynny.

Seren y pryd oedd y pengernyn (gurnard). Pysgodyn hyll wedi’i drawsnewid i greu plât o fwyd mwyaf blasus i mi brofi eleni. Cyflwyniad ‘chefy’ y dresin sgwid yn groes i gyflwyniad di ffwdan pob pryd arall ond roedd pwrpas iddo – gyda halen y dresin yn uchafu blas y pengernyn. Prif gryfder y pryd yma oedd cynnal cydbwysedd o flasau tyner y cynhwysion – pryd perffaith ar gyfer y gwanwyn.

Yn gwbl groes i’r pengernyn oedd bola’r mochyn. Darn mawr o gic gyfoethog, llawn blas, yn frau ac wedi’i goginio’n berffaith. Roedd dylanwad Asiaidd yn amlwg gyda blasau cryf y basil a’r coriander yn gweithio’n dda gyda’r porc.

I bwdin ces i bwdin reis siocled gwyn. Roedd y reis yn al dente a gweinwyd y melysfwyd yn oer. Byddai'n well gen i gael y pwdin reis yn gynnes, yn enwedig yn y tywydd oer yma. Byddai pwdin reis twym yn wrthgyferbyniad da i’r hufen ia banana hefyd. Roedd cynnwys y cnau cyll yn arbennig o dda ac yn sicrhau nad oedd y pwdin reis yn undonog.

Mae’n anodd i mi gyfleu pa mor neis oedd y mousse siocled tywyll, coffi a hufen marscapone yma. Dydy cyfuno siocled gyda choffi ddim yn unrhwybeth newydd ond roedd cydbwysedd y blasau yn anhygoel. Mi oedd e mor dda, archebais i un arall i fwyta gyda fy nghoffi.

Gyda’r tywydd i fod gwella dros yr wythnosau nesa gallai argymell i bawb fynd am dro mawr yn y Bannau yn y bore cyn llenwi’ch bol gyda bwyd blasus Y Felin Fach.