Tuesday, 31 March 2015

Fed

Ger Cineworld mae bwyty ‘all you can eat’, Fed. Mae’r bwyty yn cynnig dros gant o brydau gwahanol o bob cwr o’r byd. Nid dyma’r math o fwyty sy’n apelio ataf fel arfer ond maen hynod o boblogaidd gyda mwyafrif o giniawyr y brifddinas. Nos Iau diwethaf roedd y lle yn dan ei sang.

Mae’r ystod o fwyd ar gael yn helaeth. Gallaf feddwl am lefydd gwell i fwyta bwyd traddodiadol Eidalaidd, Meciscanaidd, Sushi, stêc ayyb ond allai ddim meddwl am le sy’n cynnig cystal amrywiaeth. Mae rhywbeth at ddant pawb ar gael yn Fed.

Fel bwytai eraill ‘bwytewch faint a fynnwch’ mae rhai o’r prydau yn eistedd mewn crochanau - dull o arlwyo sydd ddim yn apelio at bawb. Un o gryfderau Fed serch hynny yw’r cogyddion sydd wrth law i goginio’r bwyd yn ôl eich dewis. Roedd y corgimwch o’r adran gril er enghraifft wedi’i goginio’n syml ac yn dda.
A minnau’n ceisio cadw’n heini, roeddwn ni’n hapus gweld lot o fwyd iachus ar gael. Roedd y saladau wir yn neis. Y cynhwysion yn ffres ac roedd cyfuniad o oren suddog, betys a chaws feta yn flasus tu hwnt.
Roedd y sushi yn ddigon dymunol hefyd. Well gen i fwy o bysgod gyda fy nigiri ond am £13.99 roeddwn i’n cael dêl eitha’ da!
Roedd y dosa fresh o’r gegin Indiaidd yn arbennig o dda – y cytew yn denau ac yn ysgafn a’r sawsusau llawn blas sbeislyd.
Rhaid i mi i gyfaddef doedd gen i ddim awydd i fwyta llawer o’r bwyd oedd wedi’i baratoi’n barod. Roedd toes y pitsa er enghraifft angen mwy o dân ac roedd safon y caws yn wan. Ond gyda digon o ddewis o’r ceginau byw, doedd hyn ddim yn broblem.
Prif gryfder Fed yw’r gwasanaeth. Mewn bwyty anferth mae’r awyrgylch yn gallu bod yn amhersonol iawn. Roedd ein gweinwyr, Laura a Sanjeev, yn hynod o gyfeillgar ac yn awyddus iawn i sicrhau fy mod i a fy nghariad yn mwynhau’r noson.

Os oes criw mawr ohonoch yn meddwl mynd am bryd o fwyd ond methu â chytuno ar fwyty, yna mae'n werth rhoi cynnig ar Fed.

Ces i fy ngwahodd gan Fed i adolygu'r bwyty

Fed
Caerdydd
CF10 2EN
02920 341501
www.wearefed.co.uk
@fedcardiff #wearefed
Facebook/FeDCardiff

Friday, 20 March 2015

Wahaca

Oes unrhyw un wedi elwa cymaint yn dilyn rhaglen Masterchef na Thomasina Miers? Hi yw’r athrylith tu nôl i gadwyn lwyddiannus Wahaca. Mae 20 menter yn rhan o grŵp Wahaca erbyn heddiw. Dwi wedi bwyta yno sawl gwaith erbyn hyn a dwi’n dwli ar y lle. Dydw i ddim mor hoff â hynny o fwyd Mecsicanaidd. Braidd yn undonog yw bwyta burrito neu fajita mawr ond ma’ Wahaca yn cynnig opsiwn arall: ‘street food’. Mae’n fersiwn o dapas Mecsicanaidd sydd yn golygu bod modd blasu sawl peth mewn un ymweliad!

Mae’r margaritas (oddeutu £7) yn wych ac yn ddiod berffaith i’w hyfed gyda phowlen o guacamole a tortilla wrth benderfynu beth i ddewis. Mae pob un plât yn costio tua £4, ac mae pob un gwerth eu blasu ond dyma rhai o fy ffefrynnau:

- taco stecen, salsa a chaws. Mae’r caws yn wefreiddiol. Fel waffl caws sy’n gyfuniad o gaws mozzarella a chaws monteray jack. Y mozzarella yn rhoi gwead a’r monteray jack yn ychwanegu’r blas.


- taquito taten felys a chaws feta. Mae’n debyg i ffriter taten (ond un iachus) gyda’r caws feta yn hallt neis.- tostada cyw iâr a chaws parmesan. Yn syml iawn , Caesar salad da ar greisionyn yw hwn. Maen wrthgyferbyniad i’r prydau eraill gan ei fod e’n ysgafn ac yn ffres.


Dwi’n hoff o’r fwydlen 'street food' yma oherwydd y gymhareb rhwng y carbohydrad a’r cynhwysion blasus. Gyda’r taco, tostada a’r taquitos, bach iawn o garbohydrad sydd. Y llenwad sydd yn serennu.

Mae'r bwyd ar y cyfan yn syml ond yn hynod o flasus. Ewch a mwynhewch!

Wahaca
51 – 53 Yr Aes
Canolfan Dewi Sant
Caerdydd
CF10 1GA
029 2167 0414
@wahaca

Friday, 13 March 2015

Canteen on Clifton Street

Gyda llwyth o fwytai newydd wedi agor neu ar fin agor yn y misoedd diwethaf yn unig, mae’r sîn fwyd yng Nghaerdydd yn ffynnu. Wedi dweud hynny, bwytai cadwyn yw llwyth o rhain. A sawl lle byrger sydd angen ar Gaerdydd?!

Mae’n beth da felly bod bwytai tebyg i Canteen on Clifton Street yn bodoli. Bwyty gyda bwydlen llysieog yn bennaf yw Canteen ond mae yna ddewis o un pryd sy’n cynnwys cig hefyd. Mae’r cogydd, Wayne, yn tynnu ar ddylanwadau o bob cwr o’r byd er mwyn creu prydau bwyd blasus, ffres a diddorol.  Dwi’n dweud diddorol oherwydd dwi’n aml yn dysgu am ryw gynhwysyn newydd pan dwi’n bwyta yno.

Mae’r fwydlen yn newid yn fisol er mwyn sicrhau bod y cynhwysion yn dymhorol ac mae’n ffordd da o ddenu cwsmeriaid nôl. Mae’r cogydd yn cydnabod bod yna elfen arbrofol i’r hyn maen ei goginio, mae ambell i bryd aflwyddianus ond mae’r rhan helaeth yn wych - dyma’r rhan o’r apel i mi. Tra bod llwyth o lefydd yn gaeth i batrymlun o fwydlen sy’n cynnig bwrger neu pulled pork mae Wayne wrthi yn gweithio ar bryd arall arloesol. Yn wir, mae Canteen yn fwy o labordy na bwyty. Ond £18.50 yw’r pris am dri chwrs ac mae modd dod â gwin eich hun hefyd. Bargen.

Mae’n drueni mawr felly clywed bod y bwyty mewn sefyllfa go fregus – yn ôl ei gylchlythyr diwethaf, “there is a possibility that we will have to close the doors at some point” ac mi oedd y nifer o gwsmeriaid y penwythnos diwethaf yn “woeful”. Nawr* yw’r amser felly i bobl Caerdydd roi cynnig ar Canteen on Clifton Street cyn i ryw siop fel Greggs neu Subway cymeryd ei le.

40 Clifton Street
Caerdydd
CF24 1LR
02920454999

*Mae Canteen ar agor ar ddydd Iau, Gwener a Sadwrn yn unig.

Dyma enghraifft o beth ces i ym mis Ionawr:

Fersiwn llysieuol o roliau hwyaden gyda chiwcymbr, sibols a saws plwm

Sgiwer o gaws paneer wedi’i farineiddio gyda salad nwdl

Rendang cig eidion, reis persawrus a thro-ffrioSunday, 8 March 2015

Burger & Lobster

Fel mae’r enw yn awgrymu – bwyty sydd yn cynnig bwrger a chimwch yw Burger & Lobster. Yn fwy penodol, maen nhw’n cynnig:

  1. cimwch wedi’u grilio neu stemio gyda saws menynlemwn a garlleg neu saws menyn plaen
  2. rôl cimwch – ciwmch wedi’u stemio mewn rholyn brioche
  3. bwrger, gyda’r opsiwn o facwn a chaws.£20 yw’r gost ond gyda’r cimwch sy'n dod o Nova Scotia a’r cig eidion o Nebraska, mae’r gost amgylcheddol yn un llawer mwy.

Blasus iawn yw’r cimwch serch hynny, cigog a melys. Mae’r saws menyn lemwn a garlleg yn ardderchog ac yn gweithio’n dda gyda’r cimwch. Roedd y saws mor neis nes i ofyn am ragor i fynd gyda’r sglodion.


Mae’r bwrger yn ddrud. Rhy ddrud. Mi oedd fy nisgwyliadau yn uchel iawn ond fe fethodd y bwrger â tharo’r nod. Yn ôl ei gwefan, mae’r bwrger yn “…[the]…tastiest and juiciest burger around.” Maen wir, mae’r bwrger yn llawn sudd, yn enwedig pan ei fod wedi’i goginio’n binc. Yn anffodus, nid yw’r bara wedi’u dostio felly mae’n amsugno’r sudd ac yn ei droi’n llipa. Roedd y cyfuniad o fara llipa a’r bwrger llac yn golygu bod pob llond pen yn eitha’ diflas. Roedd y bara bron â bod yn ddirlawn erbyn y llond pen olaf.


Mae’r cwmni wedi llwyddo i greu amwyrgylch dda iawn. Mae’n ‘cool’ heb fod yn ymhongar fel rhai o lefydd Shoreditch. Mae’r gwasanaeth yn arbennig o dda, cyfeillgar ac effeithlon. Byddai’n siŵr o fynychu eto ar gyfer cimwch a choctel ond nid dyma’r lle ar gyfer bwrger da.

Burger & Lobster
9 – 11 Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH
02920224044
cardiff@burgerandlobster.com
@burger_lobster