Wednesday, 24 January 2018

Seafood Shack - Pum Niwrnod o Wallgofrwydd!

Sut ma’ dechrau’r blog yma? Mae hi wedi bod yn dridiau diddorol tu hwnt i mi ers cyhoeddi blog ar Seafood Shack (mae'n werth i chi ddarllen hwn yn gyntaf).
Diddymu Cwmni Seafood Shack
Mae sawl unigolyn a chwmni wedi ymateb i mi yn bersonol gyda’u cwynion a’u rhwystredigaethau. Mae sawl unigolyn wedi cyhoeddi barn ar gyfryngau cymdeithasol yn cyhuddo Darryl Kavanagh, Cyfarwyddwr Seafood Shack, o weithio mewn ffordd anfoesol…a rhai yn ei gyhuddo o wneud pethau gwaeth fyth.

Hoffaf wneud pwynt, yn blwmp ac yn blaen, o’r man cychwyn: dydw i ddim yn cyd-fynd gyda’r honiadau hyn - yn wir, o fy nehongliad i o’r ffeithiau, mae Darryl wedi gweithredu o fewn dehongliad “du a gwyn” y gyfraith.

Dyma arsylwadau diduedd felly ar ffurf llinyn amser o weithgareddau ers i mi gyhoeddi’r blog:

21ain o Ionawr

Fi’n cyhoeddi’r blog – llwyth o ymateb cyhoeddus a phreifat. Un neges breifat yn dweud wrthyf ddilyn unigolyn a dweud cyfrinair arbennig.

Dyma fi’n dilyn y cyfarwyddiadau hyn ac wedyn yn fy nghyflwyno i grŵp preifat yn cynnwys cyn weithwyr a chyflenwyr. Nifer o honiadau yn cael eu rhannu am y Cyfarwyddwr. Profiad bizarre tu hwnt.

22ain o Ionawr

Fi’n ymchwilio a darganfod taw McAlister & Co Insolvency Practitioners sy’n edrych ar ôl achos Seafood Shack.

Yn derbyn cadarnhad o’r cwmni eu bod nhw’n cwrdd am 2yp a’r tebygolrwydd mawr y bydd cadarnhad bod y cwmni yn ansolfent.
"The writing's on the wall...sorry, window!"
Ar yr un diwrnod – Seafood Shack yn trydar ei fod nhw’n ail-agor. Boom! – negeseuon di-ri ar gyfryngau cymdeithasol gyda rhai yn gweld yr ail agor yn sarhad mawr.

Fi’n gofyn cwestiwn pwrpasol naïf ar Twitter - cwestiwn naïf oherwydd roeddwn i wedi darganfod eisoes bod ffrind i’r Cyfarwyddwr - Diana Ellis - wedi cofrestru cwmni “Muldoon’s Bar & Restaurant” gyda Thŷ'r Cwmniau ar 10fed o Ionawr (mi oedd Darryl yn berchen ar far o’r un enw yn yr Iwerddon). Dydw i dal heb dderbyn ateb i fy nhrydariad.
23ain Ionawr
Deuddydd cyn i’r bwyty ail-agor

Yn deall bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi derbyn cais i drosglwyddo trwydded alcohol i gwmni “Muldoon’s Bar & Restaurant.”

WalesOnline yn cyhoeddi taw Diana yw’r Gyfarwyddwraig newydd. Muldoon’s yw enw’r cwmni a does gan Darryl ddim byd i wneud â’r cwmni bellach. Staff Seafood Shack cynt sydd yn aros am eu cyflogau yn “beside themselves with anger.”

24ain Ionawr
Diwrnod cyn yr ail-agor

Panda-blydi-moniwm gyda landlord safle Seafood Shack yn cymryd meddiant o’r safle yn honni bod yna ddyledion i’w talu.
Er i’r heddlu cael eu galw, y mater yn un sifil rhwng y landlord a Seafood Shack

25ain Ionawr
Diwrnod ail agor?

Seafood Shack (arwydd uwchben y drws) / Muldoon’s Bar & Restaurant (enw masnachu) yn ail agor?

Methu ymhelaethu mwy ond ni fydd pawb yn estyn croeso cynnes!

Mi fydda' i yno am gyfnod – a na, nid am fwyd rhmantus gyda’r wraig!

O ie, bron i mi anghofio… beth nesaf i’r cyn-gyfarwyddwr, Darryl Kavanagh? Wel, does gen i ddim byd mwy i'w ddweud. Ar sail ei lun proffil ar Facebook, dydw i ddim yn rhagweld ei fod e’n colli eiliad o gwsg am yr holl beth:

2 comments: